Chcemy konsultacji ws. zagospodarowania placu przy PKP Włochy

Rozpoczęliśmy kolejny etap walki o bardziej estetyczną przestrzeń wokół stacji PKP Warszawa Włochy. Ponieważ do dziś nie doczekaliśmy się obiecanych mieszkańcom warsztatów dot. zagospodarowania placu, postanowiliśmy zebrać podpisy pod oficjalnym wnioskiem o organizację konsultacji społecznych w tej sprawie.

Zaniedbane serce dawnego Miasta Ogrodu Włochy

Teren wokół stacji PKP Warszawa Włochy stanowi serce dawnego Miasta Ogrodu Włochy i powinien być wizytówką naszej dzielnicy. Tymczasem obecnie to teren niezwykle zaniedbany, przypadkowo zagospodarowany, nieprzyjazny mieszkańcom, w którym dominuje architektoniczny i reklamowy chaos.
W 2015 roku podczas organizowanego przez nas spotkania „Jak ocalić Miasto Ogród Włochy?” przedstawiciele Urzędu Miasta obiecali nam organizację specjalnego warsztatu konsultacyjnego, podczas którego mieszkańcy będą mogli przedstawić swoją wizję zagospodarowania tego miejsca. Jednak do dziś nie doczekaliśmy się realizacji tej zapowiedzi.

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy wraz z mieszkańcami od wielu lat zabiega o zmianę wyglądu tego terenu w reprezentacyjną dla dzielnicy przestrzeń, w której byłoby miejsce zarówno dla lokalnego handlu, jak i dla małej architektury, zieleni i lokalnej integracji. Jednak po 9 latach różnych zabiegów, wciąż brakuje realnych działań stron odpowiedzialnych za wygląd tego miejsca. Dlatego zdecydowaliśmy się na zbiórkę podpisów, którą zainaugurowaliśmy podczas Pikniku Aktywnych Mieszkańców 18 września.

Jak działają konsultacje społeczne?

Od 2013 roku funkcjonuje uchwała Rady Warszawy, która reguluje zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Warszawy. Zgodnie z uchwałą w sprawach dzielnicowych pomysł konsultacji musi poprzeć co najmniej 200 osób (posiadających czynne prawo wyborcze).  Chcemy, by w tym przypadku przedmiotem konsultacji były oczekiwania mieszkańców ws. przyszłego zagospodarowania terenu wokół stacji PKP Warszawa Włochy, w tym zwłaszcza jego wyglądu, funkcji, oczekiwanej ilości zieleni i możliwych zabudowań.
Gdy uda nam się zebrać ponad 200 podpisów, nasz wniosek skierujemy do zarządu dzielnicy, który ma następnie 30 dni na jego rozpatrzenie. Same konsultacje (po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku) przeprowadzają również władze dzielnicy.

Dlaczego to ważne?

Od dłuższego czasu słyszymy o próbach znalezienia przez PKP S.A. prywatnego inwestora, który postawiłby na placu budynek usługowo-handlowy. Jednak przez brak obowiązującego planu miejscowego dla tej okolicy, nie mamy żadnej gwarancji na przekształcenie placu w estestetyczną, przyjazną przestrzeń sprzyjającą lokalnej integracji. Chcemy, by dzięki konsultacjom głos mieszkańców stał się bardzej słyszalny, a nasze potrzeby zostały uwzględnione przez decydentów mających wpływ na przyszły wygląd tego miejsca.

Treść wniosku

Na podstawie uchwały nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy, wnosimy o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania terenu wokół stacji PKP Warszawa Włochy.

Opis przedmiotu konsultacji
Przedmiotem konsultacji będzie wypowiedzenie się przez mieszkańców odnośnie ich oczekiwań ws. przyszłego zagospodarowania terenu wokół stacji PKP Warszawa Włochy, w tym zwłaszcza: jego wyglądu, funkcji, oczekiwanej ilości zieleni i możliwych zabudowań.

Propozycja formy konsultacji
Wnosimy, aby konsultacje były przeprowadzone w następujących formach:
1) warsztatów projektowych z udziałem mieszkańców, przedstawicieli PKP SA, przedstawicieli PKP PLK, przedstawicieli spółki X-City (i ewentualnie innych podmiotów z Grupy PKP zaangażowanych w temat zagospodarowania placu przy stacji PKP Warszawa Włochy), przedstawicielami Urzędu Miasta (na szczeblu kierownictwa Biura Architektury i Planowania oraz Centrum Komunikacji Społecznej), przedstawicielami Urzędu Dzielnicy na szczeblu Zarządu Dzielnicy. Zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 16 września 2016 r. z Biura Architektury i Planowania m.st. Warszawy, wiemy, że takie warsztaty są planowane (pierwotnie były zapowiadane przez przedstawicieli Urzędu Miasta na początek 2016 roku) i chcemy, aby stały się one jednym z elementów szerszych konsultacji społecznych.

2) Ankiety, które zostałyby udostępnione mieszkańcom:
– w co najmniej 3 punktach konsultacyjnych Starych i Nowych Włoch (np. w Parku Kombatantów, Parku Cietrzewia oraz na placu przy stacji PKP Włochy) , tak by proaktywnie pozyskiwać opinie mieszkańców. Punkty powinny zostać zorganizowane w weekendy (minimum dwa weekendy), tak by mieć szanse zebrania jak największej liczby uwag mieszkańców.
– podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje samorządowe
– w wersji online do wypełnienie drogą internetową
W ankietach powinny być zawarte pytania pomocnicze, które pomogłyby mieszkańcom doprecyzować możliwości zagospodarowania tego terenu.

3)dyskusji na forum Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, podczas której swoje stanowiska w kwestii przedmiotu konsultacji mogłyby zająć lokalne organizacje pozarządowe

Wnosimy, aby konsultacje społeczne trwały minimum 31 dni i zakończyły się nie później aniżeli 15 grudnia 2016 roku.

Uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji 
Teren wokół stacji PKP Warszawa Włochy stanowi serce dawnego Miasta Ogrodu Włochy i powinien stanowić wizytówkę dzielnicy Włochy. Obecnie to teren niezwykle zaniedbany, przypadkowo zagospodarowany, nieprzyjazny mieszkańcom, w którym dominuje architektoniczny i reklamowy chaos.
Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy wraz z mieszkańcami od wielu lat zabiega o zmianę wyglądu tego terenu w reprezentacyjną dla dzielnicy przestrzeń.
Po raz pierwszy sygnalizowaliśmy potrzebę zmian w tym miejscu już w marcu 2007 roku w ramach akcji „Masz Głos – Masz Wybór”, kiedy to wspólnie z mieszkańcami zgłosiliśmy Burmistrzowi Dzielnicy konieczność włączenia się samorządu w rewitalizację okolic dworca PKP.
W październiku 2007 roku wystąpiliśmy do Rady Warszawy o przystąpienie do planu miejscowego dla terenu okolic dworca PKP. W 2008 roku zorganizowaliśmy warsztaty projektowe dla mieszkańców „Wizytówka Starych Włoch z okna pociągu” w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody i przy udziale SGGW. W lutym 2012 r. nasze Stowarzyszenie wystąpiło do prezydent Warszawy o wykup tego terenu od PKP S.A. W tym samym roku przeprowadziliśmy także warsztaty mieszkańców ze studentami Politechniki Warszawskiej, których celem było zwizualizowanie możliwych kierunków zagospodarowania tego terenu.
W 2013 roku zebraliśmy ponad 700 podpisów mieszkańców pod petycją do Prezydent Warszawy, PKP S.A. i Burmistrza Dzielnicy Włochy, w której prosiliśmy wszystkie strony o podjęcie pilnej współpracy na rzecz rewitalizacji placu przed dworcem PKP Warszawa Włochy. W petycji wnioskowaliśmy o:
•pilne wykupienie lub nieodpłatne przejęcie od spółki PKP SA gruntu wraz z placem wokół dworca Warszawa Włochy i przeznaczeniem go pod reprezentacyjny plac, który stanowiłby wizytówkę Starych i Nowych Włoch;
•wskazanie dla obszaru wokół dworca funkcji Centrum Integracji Lokalnej w zmienianym obecnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy;
•przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie tego terenu, tak by jego przyszły wygląd mogli zaproponować czołowi architekci i artyści specjalizujący się w zagospodarowaniu miejskich przestrzeni i krajobrazu.
W październiku 2014 roku wspólnie z mieszkańcami zorganizowaliśmy na placu wokół stacji symboliczną akcję sadzenia kwiatów, mającą na celu zwrócenie uwagi decydentów na potrzebę zmiany wyglądu tego miejsca.
W międzyczasie składaliśmy wnioski i uwagi do planu miejscowego Tynkarska, który obejmuje ten teren. Plan został jednak w 2015 roku unieważniony.
W 2015 roku nasze Stowarzyszenie zgłosiło teren wokół dworca do programu Warszawskich Centrów Lokalnych, niestety kandydatura ta nie została wybrana przez Urząd Miasta.

W rzeczywistości strony, do których apelowali od wielu lat mieszkańcy, nie podjęły żadnych REALNYCH działań na rzecz zmiany wyglądu tego miejsca. Minęło dziewięć lat od rozpoczęcia naszych starań na rzecz rewitalizacji tego terenu i nie chcemy już dłużej czekać na wysłuchanie głosu mieszkańców. Dlatego wnosimy o przeprowadzenie szerokiej akcji konsultacyjnej. Grupa PKP S.A. mimo braku obowiązującego w tym miejscu planu miejscowego podejmuje działania na rzecz komercyjnego zagospodarowania tego terenu – obecnie działania są zawieszone. Zgodnie więc z ideą konsultacji prosimy o ich przeprowadzenie przed podjęciem jakichkolwiek decyzji w tej sprawie – chcemy uniknąć sytuacji, w której zostaną podjęte jakiekolwiek decyzje administracyjne, które sprawią, że kierunki zagospodarowania tego terenu zostaną przesądzone.
Mieszkańcy wielokrotnie byli zwodzeni ogólnymi deklaracjami, za którymi nie szły niestety realne działania stron zaangażowanych w problem zagospodarowania placu przy stacji. W związku z planowanymi działaniami spółek PKP uważamy, że właśnie teraz jest odpowiedni czas, by ponownie głos mieszkańców stał się bardziej słyszalny.

JEŚLI CHCESZ PODPISAĆ SIĘ POD WNIOSKIEM O KONSULTACJE SPOŁECZNE NAPISZ DO NAS NA WLOCHY@WLOCHY.ORG.PL

Przewiń do góry