Co z budową Stacji Muzeum na Odolanach?

Skierowaliśmy do PKP S.A. zapytanie dotyczące stanu budowy Stacji Muzeum przy granicy z naszą dzielnicą. Z informacji, które otrzymaliśmy wynika, że inwestycja ma już pewne opóźnienia. Nie ma też niestety konkretnego harmonogramu dla utworzenia terenów zielonych przy granicy z Ogrodami Kosmosu i kładek łączących muzeum z Włochami.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami nowa placówka – zwana też „kolejowym Centrum Nauki Kopernik” – ma zająć teren ponad 20 hektarów wzdłuż ulicy Potrzebnej na odcinku należącym do dzielnicy Wola. Inwestycja zakłada udostępnienie zamkniętych do tej pory terenów kolejowych na Odolanach i utworzenia tam muzeum, w którym poprzez zabawę dzieci i młodzież będą uczyć się o historii i rozwoju technologicznym polskiej kolei. Duża przestrzeń i tereny zielone miały pozwolić nie tylko na ekspozycję zbiorów muzealnych, ale także umożliwić odwiedzającym wypoczynek na świeżym powietrzu.  W lipcu 2016 roku ogłoszono wyniki konkursu na zwycięską koncepcję architektoniczną dla Stacji Muzeum

Jaki mamy na dziś stan budowy Stacji Muzeum?

Stacja Muzeum znajduje się obecnie w fazie opracowania projektu budowlanego i uzgodnień z tym związanych. W pierwszych dniach października planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z założeniami konkursu architektonicznego, zagospodarowanie terenów w rejonie Stacji Muzeum podzielone jest na cztery etapy. Obecnie realizowana inwestycja obejmuje etap 1, w skład którego wchodzą:

  •  realizacja budynku Muzeum wraz z przyległą Halą Taboru;
  • realizacja bezpośrednio przyległych do Muzeum elementów zagospodarowania terenu: plac wejściowy, place zabaw o tematyce kolejowej, plac techniczny przed Halą Taboru, droga pożarowa, zespół miejsc parkingowych i rowerowych dla gości Muzeum i pracowników;
  • przebudowa ulicy Potrzebnej wraz z budową zatok dla komunikacji miejskiej, ścieżki rowerowej;
  • budowa połączeń torowych koniecznych dla wprowadzenia taboru do budynku Muzeum i Hali Taboru, wraz z uporządkowaniem terenów zielonych w zakresie realizacji ww. połączeń w oparciu o uzgodnienia z Biurem Ochrony Środowiska.

Etap I nie przewidywał realizacji połączeń kładką z zespołem Ogrodów Kosmosu i z ul. Gryczaną. Według PKP S.A. podjęcie decyzji o realizacji kolejnych etapów uwarunkowane jest możliwościami finansowymi współtworzących Stację Muzeum.

Kiedy ruszą roboty budowlane?

Jak poinformowały nas PKP S.A. ze względu na opóźnienia „wynikające z nieprzewidzianych okoliczności oraz z uzgodnień z urzędami i gestorami sieci” spółka nie jest w stanie nam przekazać wiążącego terminu rozpoczęcia robót budowlanych, a co za tym idzie zakończenia robót.
Przypomnijmy, według pierwotnych założeń w sierpniu 2017 r. miał zostać ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a zakończenie budowy planowano na 2018 rok.

Ulica Potrzebna jedyną drogą dojazdu do Stacji Muzeum?

Mieszkańcy i radni Włoch kilkukrotnie sygnalizowali przedstawicielom PKP S.A. swoje obawy związane z puszczeniem całego ruchu do nowej placówki od strony ul. Potrzebnej  – m.in. podczas posiedzenia dzielnicowej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska w czerwcu 2016 roku.
Według ostatnich informacji pozyskanych z PKP S.A. obsługa komunikacyjna Stacji Muzeum nadal jest planowana od ul. Potrzebnej, która ma zostać zmodernizowana. Przedstawiciele kolejarzy podkreślają jednak, że w momencie rozpoczęcia prac związanych z budową, wszystkie składy wzdłuż ulicy Potrzebnej zostaną usunięte, a tym samym pewna ilość uciążliwego transportu, na który się skarżą mieszkańcy zniknie. Ponadto w celu ograniczenia ewentualnych uciążliwości dla mieszkańców związanych z realizacją inwestycji, przewiduje się obsługę komunikacyjną podczas realizacji prac budowlanych od strony ul. Gniewkowskiej i ma to zostać zapisane w specyfikacji dotyczącej warunków wykonywania prac budowlanych.

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy stroną w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej

W czerwcu nasze Stowarzyszenie wystąpiło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) o dopuszczenie nas do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Stacji Muzeum. W lipcu otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź na nasz wniosek. To ważne, bo możemy dzięki temu na bieżąco śledzić dokumentację i kroki związane z budową tej nowej placówki. W sierpniu RDOŚ postanowił, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Zgłosiliśmy nasze wątpliwości w tej sprawie, a także postulat dot. konieczności uzupełnienia tzw. Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia o inne niż tylko ul. Potrzebna warianty dojazdu do inwestycji.
Wnieśliśmy też, aby temat dojazdu do Stacji Muzeum został poruszony podczas dzielnicowej Komisji Ładu Przestrzennego, która odbędzie się 19 września z udziałem przedstawiciela Zarządu Dróg Miejskich.

Przewiń do góry