Debata z Zarządem Dzielnicy Włochy 30 marca 2007 r.

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór”, organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. W jej ramach 30 marca 2007 roku zorganizowaliśmy spotkanie mieszkańców Starych i Nowych Włoch z Zarządem Dzielnicy.

Akcja „Masz głos, masz wybór” ma na celu budowanie płaszczyzny dialogu pomiędzy samorządem a mieszkańcami oraz zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne.
Uczestnicy akcji mają za zadania w 2007 roku:
1. Zorganizowanie spotkania mieszkańców z nowo wybranym wójtem/burmistrzem/prezydentem i ustalenie listy problemów, które zostaną rozwiązane
podczas całej kadencji i w pierwszym jej roku. Efekt spotkania – podpisana przez wójta/burmistrza/prezydenta deklaracja rozwiązania konkretnych problemów (luty – kwiecień)
2. Przeprowadzenie monitoringu, jak realizowana jest deklaracja (wrzesień – październik).
3. Zorganizowanie debaty podsumowującej, co udało się władzom zrobić w mijającym roku (listopad).
4. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej adresowanej do mieszkańców prezentującej osiągnięcia i problemy I roku kadencji (listopad).

Spotkanie Burmistrza i Zarządu Włoch z mieszkańcami osiedli Stare i Nowe Włochy odbyło się 30 marca w Szkole Podstawowej przy ul. Cietrzewia 22a.

W debacie wzięło udział ponad 100 mieszkańców Starych i Nowych Włoch. Na początku spotkania wystąpił Burmistrz Dzielnicy Włochy Pan Michał Wąsowicz (patrz: protokół ze spotkania). Następnie Burmistrz wysłuchał pytań i zażaleń mieszkańców. Liczba tematów i temperatura spotkania dowiodła, że mieszkańcom nie jest obojętne nasze otoczenie. Oczekują dbałości o ich sprawy. Największe problemy to postępujący chaos urbanistyczny i uciążliwość lotniska. To są tematy, które wykraczają poza kompetencje władz samorządu dzielnicowego, ale mieszkańcy oczekują od Burmistrza pełnego zaangażowania także w te zagadnienia. Następnie Zarząd Dzielnicy w osobach Pana Burmistrza oraz jego zastępców: Pani Janiny Rogg oraz Pana Jerzego Kowaliszyna, udzielał odpowiedzi na pytania mieszkańców. Rozbieżności w postrzeganiu problemów były zbyt duże, aby po ponad dwugodzinnej wymianie poglądów wspólnie sformułować krótką listę problemów najważniejszych. Dlatego Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy (upoważnione przez uczestników spotkania) negocjowało z Burmistrzem treść „deklaracji” dotyczącej rozwiązania konkretnych problemów w dzielnicy.

Dnia 17 maja 2007 Burmistrz Michał Wąsowicz podpisał deklarację.
Oceniając obecną sytuację i liczne postulaty mieszkańców, za najważniejsze problemy lokalne
Burmistrz Dzielnicy uznał:
• Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i związany z tym chaos urbanistyczny, postępujący na terenie osiedla Włochy;
• Uciążliwość lotniska im. F. Chopina;
• Brak obiektów sportowo – rekreacyjnych, przedszkoli, nieutwardzone drogi.


W trakcie obecnej kadencji (2006-2010) Burmistrz będzie się starał wraz z Zarządem Dzielnicy Włochy rozwiązać lub niwelować te problemy, poprzez:
• Konsekwentne prezentowanie stanowiska władz samorządu lokalnego dot. zachowania charakteru osiedla Nowych i Starych Włoch.
• Wspieranie działań na rzecz zmniejszenia uciążliwości Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”
• Budowę przedszkola we Włochach;
• Budowę dwóch obiektów rekreacyjnych we Włochach;
• Podjęcie inicjatywy na rzecz remontu stacji PKP Włochy;

Na rok 2007 Burmistrz zadeklarował:
• Wesprzeć organizację debaty na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ładu urbanistycznego we Włochach (jesień 2007 r.), z udziałem mieszkańców i przedstawicieli władz i biur Miasta Stołecznego Warszawy, w których kompetencjach są decyzje i działania dotyczące tego problemu. Zarząd Dzielnicy dołoży wszelkich starań, aby zapewnić w tym celu właściwą reprezentację Urzędników Ratusza. (to ta którą organizuje Stowarzyszenie na dzień 15 września 2007 – przyp. red);
• Podjąć inicjatywę zmierzającą do zmiany ustawy w kierunku objęcia PPL Porty Lotnicze obowiązkiem płacenia podatku od nieruchomości.
• Rozpocząć realizację zadań dot. modernizacji i rozbudowy dawnego kina Olsztyn, rozpoczęcie prac wykonawczych na jesieni 2007r;
• Udostępnić do konsultacji mieszkańców koncepcję kompleksu planowanego na terenie Fortu Włochy; (lub w innej lokalizacji Starych Włoch) wraz z harmonogramem jego realizacji.
• Przyjąć wspólnie z organizacjami pozarządowymi dzielnicowy program dbałości o wygląd i wizerunek Włoch.

Pobierz podpisaną przez Burmistrza Dzielnicy Włochy Deklarację

Pobierz Protokół z Debaty z dnia 30 marca 2007 roku

Zarząd Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy podziękował Burmistrzowi za nawiązanie współpracy i konsultacji społecznych z mieszkańcami (może to zmobilizuje także radnych?) Mamy nadzieję, że wszystkie sprawy poruszane podczas spotkania- uwzględnione w protokole i „blokach tematycznych” (przekazanych Burmistrzowi) będą stopniowo załatwiane w innym, roboczym trybie. Kilka tematów przewija się niestety już od wielu lat. Są to sprawy, które mieszkańcy zgłaszali swoim radnym np. w 2003 roku (co może także stanowić usprawiedliwienie dla zniecierpliwienia mieszkańców podczas kolejnego proszenia o to samo).

Mamy nadzieję, że wyjście w deklaracji Burmistrza naprzeciw zgłaszanym podczas spotkania problemom mieszkańców pogłębi ich wiarę w możliwość konstruktywnej współpracy z wybranymi władzami lokalnymi i tworzyć będzie poczucie współodpowiedzialności za rozwój samorządności lokalnej. Byłoby to realizacją idei leżącej u podstaw akcji „Masz głos, masz wybór”, w ramach której odbyło się to spotkanie.

Przewiń do góry