Spotkanie ws. rewitalizacji okolic dworca PKP – podsumowanie

14 lutego odbyło się drugie, z zapowiadanej serii spotkań, organizowanych przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy. Tym razem tematem dyskusji była rewitalizacja okolic dworca PKP we Włochach.

Zaproszenie Stowarzyszenia przyjęli: Pan dr arch. Krzysztof Domaradzki i Pani Dorota Sawicka z firmy architektonicznej Dawos sp. z o.o., Pani Olga Prusinowska z PKP SA (Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie) oraz burmistrz Włoch Pan Michał Wąsowicz.

W spotkaniu w konwencji debaty uczestniczyło 20 osób chcących rozmawiać o ważnych dla Włoch i ich mieszkańców sprawach.

Tytułem wstępu, prowadząca debatę Jolanta Piecuch (Prezes Stowarzyszenia) przytoczyła zasadę “Społeczność ma rację”  (zasada amerykańskiej organizacji pozarządowej “Project for Public Spaces“, przytoczona w prezentacji dr B. Gawryszewskiej podczas Festiwalu Otwarte Ogrody we Włochach w 2008 r.),  która powinna przyświecać samorządowi  i być bodźcem do szerokich konsultacji z mieszkańcami w procesach decyzyjnych o kształcie ich przestrzeni publicznej.

Następnie przedstawiła starania  Stowarzyszenia oraz  ważne wydarzenia, mające wpływ na wygląd i ukształtowanie przestrzeni okolic dworca PKP. Pełna chronologia ważnych wydarzeń  dla wyglądu okolic dworca PKP znajduje się poniżej relacji ze spotkania.


W świetle niedawnych zmian prawnych (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o komercjalizacji , restrukturyzacji i prywatyzacji pp PKP) zmienia się możliwy zakres współpracy  samorządu lokalnego z Grupą Kapitałową PKP. Zmiany umożliwiają włączenie terenów PKP do planów miejscowych a także stwarzają sprzyjające warunki do nabywania przez samorządy terenów PKP. Stowarzyszenie, jako organizacja pozarządowa aktywnie budująca społeczeństwo obywatelskie i dbająca o ład przestrzenny i szacunek do dziedzictwa miasta ogrodu Włochy, zorganizowało tytułową debatę, aby w tym przełomowym momencie uczestniczyć w procesach przekształceń najważniejszej obecnie dla Włoch przestrzeni publicznej. Prawdopodobnie w marcu 2011 r. ukaże się ogłoszenie prasowe o terminie składania wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego Tynkarska. Wszyscy mieszkańcy będą mogli je składać i w ten sposób będą mogli mieć wpływ  na przyszły wygląd centralnego obszaru miasta-ogrodu Włochy, jakim jest teren dworca PKP.

Pani Olga Prusinowska z PKP SA pozytywnie dla społeczności włochowskiej oceniła ponowne przystąpienie do planu Tynkarska, ponieważ prawdopodobnie tylko takie rozwiązanie umożliwia włączenie terenów PKP do prac planistycznych. Wyjaśniła strukturę Grupy Kapitałowej PKP przybliżając ich kompetencje w zakresie terenów położonych we Włochach. I tak linią kolejową i przejściem podziemnym zarządzają Polskie Linie Kolejowe, a gruntem – PKP Nieruchomości (której przedstawicielem jest p. Prusinowska). PKP na prawo użytkowania wieczystego działki. Niedawno Polskie Linie Kolejowe remontowały przejscie podziemne i planują na 2012 rok modernizację linii kolejowej.

Ze względu na podjęte przez Zarząd Dzielnicy Włochy w trybie specustawy postępowanie o budowę ulicy Tynkarskiej, działka PKP zostanie pomniejszona do ok. 2500m2. To niewielki obszar. Nie ma jeszcze konkretnych planów inwestycyjnych dla tego terenu. Decyzje podejmowane będą prawdopodobnie po zakończeniu remontu linii kolejowej, a także po uzgodnieniach Dzielnicy Włochy na temat ostatecznego kształtu i obszaru niezbędnego pod drogę.

Burmistrz  Michał Wąsowicz, zapytany o plany inwestycyjne samorządu terytorialnego na tym terenie i ewentualne zainteresowanie nabyciem gruntu przez miasto, a także o koordynowanie wydawania decyzji inwestycyjnych poza planem miejscowym, odparł, że Zarząd Dzielnicy zainteresowany jest terenem PKP w zakresie poprawy jego wyglądu. Zdaniem Burmistrza może się to poprawić przez obecne wymuszenie wyburzenia starego budynku kasowego budową ulicy Tynkarskiej. To może skutkować powstaniem obiektu na przykład w konwencji Warszawa Wileńska.

Ulica Tynkarska jest realizowana w trybie ustawy specjalnej. Na terenie ostatnio wykonanego przez ZDM (w wyniku uzgodnień Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy z ZDM) uspokojenia ruchu przy lewoskręcie z ulicy Globusowej w Popularną, Dzielnica uzgodniła przyszłe rondo u zbiegu Globusowej, Popularnej, Chrobrego i Tynkarskiej.

Pan Burmistrz przyznał, że wydawane są decyzje dot. warunków zabudowy terenu poza planem zagospodarowania przestrzennego, bo wymusza je życie. Rozwiązania dla obaszru poza ulicą Tynkarską pozostają do zaprojektowania w planie Tynkarska.
Pan Krzysztof Domaradzki zwrócił uwagę, że zakładane przez Zarząd Dzielnicy rondo jest rozwiązaniem rozbijającym i ograniczającym bardzo przestrzeń miejską. Burmistrz zgodził się, że o tym rozwiązaniu można jeszcze rozmawiać.

Architekci Pan Krzysztof Domaradzki i Pani Dorota Sawicka, przedstawili zakres dokonanych dotychczas prac w ramach planu Tynkarska. Intencją ubranistów jest – gdzie to jeszcze możliwe -uporządkowanie zabudowy z zachowaniem charakteru zabudowy niskiej, jednorodzinnej oraz uzupełnienie siatki ulic o charakterze bardzo lokalnym, z dużym ograniczeniem dla ruchu samochodowego. W odpowiedzi mieszkańcy Włoch podkreślali potrzebę zachowania charakteru miasta ogrodu, uporządkowania  istniejącej architektury i mądrej kontroli nad tym, co dopiero ma powstać.

Zarówno eksperci, jak i zebrani mieszkańcy Włoch, wśród których także byli architekci, zgodzili się, że uporządkowanie terenu dworca jest konieczne, a idąc dalej nieodzowne jest także nadanie mu zdecydowanego  kształtu i charakteru. Pani Dorota Sawicka przedstawiła zebranym możliwe koncepcję rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych dla terenu kolejowego.

I tu w sposób konstruktywny rozważano zaproponowane przez urbanistów dwa warianty. Pierwszy ekstensywny, ukierunkowany na zachowanie jak największej przestrzeni zielonej, polegający niejako na rozszerzeniu na obszar Parku Kombatanta oraz drugi, oparty  na myśleniu o tym terenie jako o swoistym centrum Włoch – miejscu, gdzie skupia się ruch pieszy i kołowy, skąd odjeżdżają mieszkańcy i dokąd wracają, gdzie swobodnie przekraczają granicę Starych i Nowych Włoch, wreszcie gdzie robią podstawowe zakupy.

W toku merytorycznej rozmowy okazało się, że te dwie koncepcje nie muszą się wykluczać, że cenną dbałość o zachowanie tradycyjnego charakteru miasta ogrodu z przewagą zieleni, z powodzeniem można i powinno się łączyć z koncepcją centrum, także o funkcjach handlowych. Spontaniczne zaanektowanie najbliższego sąsiedztwa dworca przez drobnych sprzedawców, posiadających liczną klientelę świadczy o takiej potrzebie. Jednak nowe rozwiązani muszą być estetyczne. Zwrócono uwagę – z czym zgodzili się zarówno architekci, jak i mieszkańcy – że potrzebna jest pewna dominanta lub inny  akcent zamykający optycznie zbieg ulic Chrobrego i Popularnej.

W spotkaniu aktywny udział brali również zgromadzeni mieszkańcy. Zadano pytanie m.in. o ścieżki rowerowe – planiści przewidzieli ich realizację. Z kolei reprezentant Wspólnoty Mieszkaniowej z ulicy Fasolowej podniósł kwestię, że właściciele mieszkań w położonych tam domach wielorodzinnych nie zgodzą się na wytyczenie ulicy Tynkarskiej w zapowiadanym przez projektantów kształcie ze względu na ich bezpośrednie sąsiedztwo. Architekci uspokajali, że ruch biegnący Tynkarską nie będzie aż tak uciążliwy i że w sytuacji niewydania zgody na takie jej poprowadzenie, kierowcy chcąc dojechać do planowanej ulicy Nowolazurowej, będą pokonywali ten dystans przedzierając się przez uliczki osiedlowe, co dla mieszkańców będzie znacznie bardziej uciążliwe.

Podsumowując spotkanie Pani Jolanta Piecuch podkreśliła, że mieszkańcy jeszcze mają szansę działać i zgłaszać swoje wnioski, jak choćby ten, by przewidziane przez Zarząd Dzielnicy Włochy rondo, organizujące ruch u zbiegu Chrobrego, Popularnej i Tynkarskiej, zastąpić skrzyżowaniem ze światłami.

Promując obywatelską postawę, Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy zachęca wszystkich do aktywnego i świadomego uczestniczenia w życiu naszej dzielnicy i korzystania ze swoich praw –  zatem składajmy wnioski!

Debacie towarzyszyła wystawa prac projektowych mieszkańców, którzy planowali przestrzeń dworca PKP we Włochach podczas warsztatu „Wizytówka Starych Włoch z okna pociągu” w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy w  2008 roku.

CHRONOLOGIA WAŻNYCH WYDARZEŃ  DLA WYGLĄDU OKOLIC DWORCA PKP WE WŁOCHACH

•  30.03.2007, w ramach akcji Masz Głos – Masz Wybór zgłoszenie przez mieszkańców Burmistrzowi konieczności włączenia się samorządu w remont dworca PKP;
•  Wrzesień 2007 uwagi Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy do planu Stawy o zwiększenie przestrzeni publicznej u zbiegu Śląskiej i Drukarzy oraz o zapis o przeznaczeniu planowanych tam usług jako usług o charakterze kulturalnym zdrowia, sportowym itd.;
•  30.10. 2007 r Wystąpienie Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy do Rady Warszawy o przystąpienie do planu miejscowego dla terenu okolic dworca PKP we Włochach;
•  Wrzesień 2008 warsztaty projektowe – Wizytówka Starych Włoch z okna pociągu w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody;
•  Wrzesień 2008, wniosek Dzielnicy Wlochy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  budowy drogi  Tynkarska od ul. Solipskiej do Chrobrego;
•  22 stycznia 2009 Stowarzyszenie sygnalizuje wagę temat obszaru przydworcowego przy tworzeniu Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Włochy sty 2009r.;
•  18 czerwca 2009r Uchwala Rady Warszawy o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego Tynkarska;
•  26 czerwca 2009 wniosek Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy o zawieszenie wydania pozwolenia na budowę drogi do czasu zatwierdzenia planu ze względu na wartości historyczne i kulturowe obszaru dworca PKP wymagające procesów konsultacyjnych z mieszkańcami;
•  Czerwiec 2010 Przystanek osobowy Warszawa Włochy włączony do karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa rejestru Wojewódzkiego Konserwatora zabytków;
•  Wrzesień 2010 r przygotowana przez projektanta koncepcja planu Tynkarskiej;
•  Październik 2010 r wydanie przez Burmistrza Włoch decyzji o warunkach zabudowy dla działki u zbiegu ulic Chrobrego/Tynkarska (poza planem miejscowym) na zabudowę do 23 metrów wysokości;
•  10 lutego 2011 unieważnienie uchwały z 18 czerwca 2009 i nowa uchwała Rady Warszawy o przystąpieniu do planu miejscowego Tynkarska, obejmującego teraz również tereny kolejowe;
•  Prawdopodobnie w marcu 2011 r. ukaże się ogłoszenie prasowe o terminie składania wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego Tynkarska. Wszyscy będą mogli uczestniczyć w kształtowaniu przestrzeni centralnego obszaru miasta-ogrodu Włochy, jakim jest teren dworca PKP.

Przewiń do góry