W sezonie zimowym jakość powietrza we Włochach jest niestety zła i podobnie jak w całej Warszawie realnie zagraża zdrowiu mieszkańców.

W lutym 2017 roku na zaproszenie naszego Stowarzyszenia przedstawiciele Warszawy Bez Smogu przez dziesięć dni mierzyli jakość powietrza we Włochach pod kątem zanieczyszczenia pyłami PM10. Podczas gdy średniodobowe stężenie nie powinno przekroczyć 50 µg/m3, przez kilka dni notowaliśmy ciągłe przynajmniej dwu- a czasem niemal sześciokrotne przekroczenie dopuszczalnych norm. Pyłomierz był umieszczony w dniach 7-17 lutego przy szkole na ul. Promienistej. Zobacz szczegółowe wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza we Włochach.

Działania naszego Stowarzyszenia w obszarze poprawy jakości powietrza

 • w 2011 roku – składamy wnioski do władz dzielnicy o uwzględnienie w dzielnicowym budżecie dodatkowych wydatków m.in. na niezależne badania emisji hałasu i stację pomiaru zanieczyszczenia powietrza na terenie dzielnicy. Nie udało się niestety tego przeforsować.
 • W 2014 roku zwróciliśmy się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z prośbą o  uruchomienie we Włochach stacji monitoringu powietrza wraz z obsługą informacyjną dla mieszkańców. Niestety i tutaj otrzymaliśmy odmowną odpowiedź.
 • W 2015 roku braliśmy aktywny udział w konsultacjach Programu Ochrony Środowiska dla Warszawy.
 • W lutym 2016 roku z naszej inicjatywy odbyło się posiedzenie dzielnicowej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska na temat jakości powietrza we Włochach. Wzięli w niej udział przedstawiciele m.in. Straży Miejskiej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, warszawskiego ratusza i Urzędu Dzielnicy Włochy. Nasze Stowarzyszenie złożyło na tym posiedzeniu następujące postulaty:
 1. Przekazanie mieszkańcom pełnej informacji o możliwościach skorzystania przez Dzielnicę, jednostki i instytucje podległe oraz przez mieszkańców z programów dofinansowania wymiany nisko sprawnych pieców, termomodernizacji etc.
 2. Zintensyfikowanie działań ZGN w procesie wymiany starych pieców i koordynację wymiany pieców w lokalach zarządzanych przez ZGN i włączenie takiej wymiany do stosownych programów pomocowych (m.in.KAWKA, Program Inwestycyjny do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej).
 3. Skoordynowanie zgłoszenia do PI Planu Gospodarki Niskoemisyjnej m. st. Warszawy podłączenia do gazociągów wszystkich budynków należących do m. st. Warszawy na terenie Włoch (w zarządzie ZGN i innych jednostek), których dotychczasowe instalacje grzewcze nie spełniają standardów ochrony powietrza. (np. Biblioteka).
 4. Instalację na terenie Nowych/Starych Włoch stacji pomiarowej  zanieczyszczenia powietrza z tablicą świetlną informującą mieszkańców on-line o stężeniu.
 5. Przeprowadzenie przez Straż Miejską pilnej kontroli na terenie Włoch nielegalnego palenia w piecach i kominkach odpadami.
 6. Przygotowanie wspólnego materiału informacyjnego z udziałem ngo oraz zintensyfikowanie  działań edukacyjnych dot. wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie mieszkańców.
 7. Podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do podłączenia terenów dzielnicy Włochy do „systemowej”(miejskiej) sieci ciepłowniczej.
 8. Rozpoczęcie przez władze Włoch lobbingu we współpracy z innymi dzielnicami na rzecz wprowadzenia  całkowitego zakazu palenia węglem niskiej jakości na terenie Warszawy i okolicznych miejscowościach. Taką możliwość daje podpisana w październiku 2015 przez prezydenta tzw. ustawa antysmogowa. Zakaz może wprowadzić sejmik województwa.
 • W styczniu 2017 roku ponownie na nasz wniosek odbyła się dzielnicowa komisja ładu przestrzennego i ochrony środowiska poświęcona jakości powietrza we Włochach. Na posiedzeniu wszyscy radni poparli nasz pomysł instalacji we Włochach tablic świetlnych, które mogłyby informować mieszkańców o poziomie zanieczyszczenia powietrza. Jest to o tyle ważne, że nie każdy ma stały dostęp do aplikacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na smartfonie czy do profilu Warszawskiego Alarmu Smogowego czy Urzędu Miasta na facebooku. Dotyczy to zwłaszcza seniorów, którzy stanowią ok. 20 % mieszkańców naszej dzielnicy. Obecny na posiedzeniu wiceburmistrz Młynarek zadeklarował zainteresowanie dzielnicy realizacją tego postulatu.  Przeczytaj podsumowanie styczniowego posiedzenia komisji dot. jakości powietrza we Włochach. 
 • W sierpniu 2017 roku nasze Stowarzyszenie włączyło się w konsultacje społeczne tzw. uchwały antysmogowej dla Mazowsza. Z zadowoleniem przyjęliśmy propozycję całkowitego zakazu użycia niektórych szkodliwych paliw począwszy od 1 listopada 2017 roku. W toku konsultacji zawnioskowaliśmy także m.in. o wprowadzenie krótszych okresów przejściowych (nie 5 lat a maks. 2-3 lata)  na wymianę przestarzałych instalacji kotłów i pieców w budynkach w posiadaniu instytucji publicznych.
 • W styczniu 2018 r. zwróciliśmy się o informacje do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dot. planowanego uruchomienia stacji pomiaru powietrza na rogu ul. Chrościckiego i Rybnickiej
 • W marcu 2018 r. zorganizowaliśmy Sąsiedzkie Śniadanie z dyrektor ZGN Włochy, podczas którego rozmawialiśmy m.in. o planowanej wymianie starych pieców we Włochach
 • W marcu 2018 r. zwróciliśmy się do PKP PLK z wnioskiem o likwidację szkodliwych pieców na terenie nastawni Odolany (rejon wiaduktu al. 4 czerwca)
Przewiń do góry