Czy nowa uchwała Rady Warszawy ucywilizuje obecny chaos reklamowy?

11 września 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa krajobrazowa, w oparciu o którą Rada Warszawy przystąpiła (17 września 2015 r.) do przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, obejmującej teren ograniczony administracyjnymi granicami m.st Warszawy.

W uzasadnieniu uchwały przystąpieniowej czytamy m.in.:
„Stan krajobrazu jest niezwykle ważnym elementem wizerunku miasta, który świadczy o poziomie jego rozwoju społecznego i organizacyjnego, jednocześnie kształtując normy estetyczne i budując tożsamość jego mieszkańców. Ochrona krajobrazu jest w wielu krajach ważnym zadaniem publicznym. W 2004 r. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Krajobrazową z 2000 r., uznającą krajobraz za element kultury, ekologii i spraw społecznych.
Chaotyczny sposób funkcjonowania reklamy zewnętrznej w przestrzeni m.st. Warszawy, często sprzeczny z zasadami ładu przestrzennego i obniżający jakość życia jej mieszkańców, poddawany jest gruntownej krytyce od wielu lat. Niezależnie od uwarunkowań kulturowych i ekonomicznych, zasadniczą przyczyną tej sytuacji był dotąd brak spójnych i skutecznych narzędzi prawnych, które umożliwiałyby władzom samorządowym ustanowienie i egzekwowanie regulacji w tej dziedzinie.”
Wprawdzie podjęta uchwała nie określa horyzontu czasowego prac, ale miejmy nadzieję, że wkrótce harmonogram zaproponuje Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, które jest jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie procesu przygotowania projektu uchwały. Zgodnie z deklaracją Prezydent Warszawy, projekt uchwały zostanie poddany otwartym konsultacjom społecznym.

Przewiń do góry