Komu zabrać, żeby dofinansować włochowską edukację?

Podstawowym tematem nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Włochy w dniu 19.09.2013 r. był przygotowany przez grupę radnych projekt stanowiska, którym „Rada Dzielnicy wnosi do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie działań zmierzających do poddania analizie sposobu naliczania środków finansowych przekazywanych do Dzielnicy na zadania edukacyjne, w szczególności dostosowania standardów naliczania środków finansowych na oświatę do realnych kosztów ponoszonych przez Dzielnicę oraz przedstawienie informacji w tej sprawie”.

Skąd brać środki?

Zdaniem radnej Jolanty Piecuch, nie potrzeba kolejnych analiz na temat dobrze znanych problemów. Należy raczej wesprzeć Prezydent w działaniach zmierzających do pozyskania zwiększonych środków na zadania edukacyjne z budżetu państwa, niż  oczekiwać nakazowych  zapisów w budżecie zwiększenia środków na rzecz edukacji kosztem wieloletniego zastoju  w realizacji innych zadań własnych gminy, na przykład  utrzymania dróg i innej infrastruktury technicznej czy właściwej ochrony środowiska, w którym żyjemy. A  do tego prowadzi zmiana struktury niezasilonego z zewnątrz budżetu na rzecz edukacji. Może trzeba zastanowić się nad sposobami poprawy efektywności ponoszonych we Włochach wydatków na edukację.
Większością głosów Rada Dzielnicy wniosła do Prezydent m.st. Warszawy o zmianę sposobu naliczania środków na oświatę tak, aby dostosować je do realnych kosztów ponoszonych przez Dzielnicę Włochy.

Zastaw się a postaw się?

Analiza porównawcza uzyskanych z Urzędu Dzielnicy danych z danymi zawartymi w Programie rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (zatwierdzonym przez Radę Warszawy uchwałą Nr LXIII/1751/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.) wynika, że Włochy poniosły  wydatki oświatowe w roku 2010 przekraczające kwoty przypadające z subwencji o 153% (średnia dla Miasta – 108%), w roku 2011 o 132% (średnia dla Miasta – 101%), w roku 2012 o 349% (średnia dla Miasta 94%), a w 2013 r zamierza wydać o 268% więcej niż wynika z subwencji oświatowej.

Dotychczas w skali budżetu Dzielnicy wydatki bieżące na oświatę były jeszcze nieco niższe niż wszystkie pozostałe, ale już w 2013 r wynosić będą 55 530 390 PLN przy kwocie 54 863 418 PLN na wszystkie pozostałe wydatki bieżące Dzielnicy. Podobnie z inwestycjami. W 2013 r wydatki majątkowe w oświacie wynosić będą 6 586 922 PLN, a pozostałe majątkowe – 4 654 361 PLN.

 Takie są priorytety

Przewodnicząca Rady Dzielnicy zapewniała na specjalnie zwołanej sesji, że dla niej i pozostałych wnioskodawców edukacja we Włochach ma najwyższy priorytet od lat i to się nie zmieni.
Może więc warto zapytać mieszkańców, co myślą o takiej realizacji przyjętego w ich imieniu priorytetu i jak długo zniosą ponoszenie z budżetu Dzielnicy coraz wyższych nakładów na edukację, bez jego zasilenia zwiększonymi środkami z subwencji rządowej. Z korespondencji radnej z Zarządem Dzielnicy nie wynika, żeby podjęto jakieś działania celem pozyskania refundacji ponoszonych  wydatków edukacyjnych na przykład z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013.

Wiadomo, że w żadnym z polskich miast, środki otrzymywane z części oświatowej subwencji budżetu państwa i stosowne dotacje  nie wystarczają na pokrycie koniecznych wydatków, bo budżet państwa jedynie je dofinansowuje, a nie finansuje.Może warto zatem starać się jednak o zwiększenie wysokości pozyskiwanych środków z subwencji oświatowej, a na poziomie dzielnicy jeszcze rozważniej gospodarować środkami budżetowymi.

 

Przewiń do góry