Zmiany w studium Warszawy obejmą Włochy

Prezydent Warszawy przygotowała zmiany w tzw. studium – czyli w najważniejszym dokumencie wytyczającym miejską politykę planistyczną. Modyfikacje obejmą też Włochy m.in. rejony Wiktoryna, Salomei i Rakowa.

Niestety nie będzie za to zmian w obszarze planu Tynkarska i na terenach należących do PKP, o co wnioskowało nasze Stowarzyszenie.

Dlaczego studium jest takie ważne?

To, co w danym miejscu można zbudować, jak wysoka i jak gęsta ma być ta zabudowa, a także to, czego zabudować pod żadnym pozorem nie można, określają miejscowe plany zagospodarowania. Opracowuje się je na podstawie dokumentu ustalającego strategię działania miasta – właśnie tak zwanego studium zagospodarowania.
Studium stanowi więc o polityce przestrzennej miasta, a zawarte w nim wytyczne wiążą urbanistów przy sporządzaniu projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

W praktyce często podczas przygotowywania planów, sporządzający je urbaniści odmawiają przyjęcia wniosków i uwag mieszkańców tłumacząc, że są one niezgodne ze studium.

Prezydent przedłożyła Radzie Warszawy projekt uchwały o przystąpieniu do zmian w tzw. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.  Zaproponowany obecnie przez prezydent zakres terytorialny zmian dla dzielnicy Włochy dotyczy  obszarów Wiktoryn, Salomea i Raków oraz dla terenu przyszłego Chopin Airport City.

Szczegółowe informacje dostępne są w projekcie uchwały opublikowanym przy dokumentacji posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady Warszawy  z dnia 15 listopada 2012 r.  Warto też śledzić bieżące prace Komisji Ładu Przestrzennego.

Po podjęciu powyższej uchwały, mieszkańcy będą mogli składać wnioski o zmiany zagospodarowania terenów wskazanych w uchwale.

Zmiany dla części Wiktoryna

Decyzja Rady jest ważna między innymi  dla mieszkańców Wiktoryna na wschód i zachód od Al. Jerozolimskich, którzy wnosili o zmianę zagospodarowania z zabudowy jednorodzinnej na usługowo biurową i wielomieszkaniową. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to tylko tych fragmentów terenu, dla których Rada Warszawy przystąpi do zmian.

Raków – sortownia śmieci czy mieszkania?

Do Rady Warszawy pozostaje wciąż decyzja, czy włączyć teraz do zmian Studium teren, na którym MPO chce wybudować sortownię śmieci, a mieszkańcy wnoszą o zabudowę mieszkaniową. Przedstawiciele prezydenta chcą odłożyć termin możliwej decyzji o zmianie przeznaczenia tego terenu z obecnego „usługowego” na „mieszkaniowy” do czasu znalezienia innej lokalizacji dla planowanej sortowni.

Brak analizy projektu planu Tynkarska

W obszarach proponowanych przez prezydenta do objęcia zmianami w Studium brak jest terenu planu miejscowego Tynkarska, choć składane do niego  wnioski i uwagi (mieszkańców, Stowarzyszenia, dzielnicowej Komisji Ładu Przestrzennego (z marca 2011) wskazywały na potrzebę zmian w studium. Dotyczy to możliwości przeniesienia z obecnie obowiązującego studium – Centrum Integracji Lokalnej z Ronda Dudajewa (gdzie takie centrum nie ma szans powstania) na teren obecnego placu przy dworcu PKP Włochy.

Działania naszego Stowarzyszenia

Podczas posiedzenia Komisji Budżetu Rady Dzielnicy Włochy w dniu 9 stycznia 2013 r  (która teoretycznie powinna zajmować się tymi sprawami po rozwiązaniu dzielnicowej Komisji Ładu Przestrzennego) oraz podczas posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady Warszawy w dniu 24 stycznia 2013 r., radna Jolanta Piecuch wnosiła o rozszerzenie zmian studium o obszar planu Tynkarska i o tereny kolejowe.
Pozwoliłoby to na rozważenie podczas dalszej procedury zmian:

  • Przeniesienia wskazanego w obecnym studium Centrum Integracji Lokalnej z Ronda Dudajewa na teren dworca PKP Włochy. Taki zapis umożliwiłby wskazanie w sporządzanym planie miejscowym Tynkarska lokalizacji na terenie okolic dworca PKP inwestycji celu publicznego i przejęcie przez miasto tego terenu pod reprezentacyjną przestrzeń historycznego Miasta Ogrodu Włochy.
  • Wyłączenie ze studium ul. Tynkarskiej jako ulicy „zbiorczej”, czyli  obniżenie jej klasy  na klasę „lokalna” i przeniesienie decyzji o niej z powiatu do gminy. Taka zmiana zwiększyłaby szansę realizacji tej inwestycji z 12 letnią już historią oraz elastyczne dostosowanie jej przebiegu do aktualnych realiów i potrzeb kształtowanych w planie miejscowym. Obniżenie klasy jest bowiem równoznaczne ze zmianą parametrów technicznych dróg, w tym szerokości, co w sposób oczywisty wiąże się z niższymi kosztami m.in.wykupów terenu pod drogę.
  • Przeznaczenia w planach miejscowych na terenie Włoch licznych terenów kolejowych pod drogi, które w wielu przypadkach planuje się na terenach prywatnych. Dotyczy to m.in. planu Wiktoryn.

W obu jednak przypadkach radni odmówili rozszerzenia zmian studium o wnioskowane tereny. Okazało się bowiem, że Prezydent Warszawy nie przewiduje jakiegokolwiek rozszerzenia w stosunku do projektu własnego i taką linię trzymają radni Komisji Ładu Przestrzennego Rady Warszawy. Zdaniem przedstawicieli prezydenta rozmowy z burmistrzami dzielnic o zmianach studium trwają od wielu miesięcy, więc teraz zamknięto już możliwość nowych wniosków.

Dlaczego zatem w dzielnicy Włochy informacja o pracach nad zmianą studium dotarła do członków komisji właściwej dla ładu przestrzennego dopiero w grudniu 2012 r., a chaotyczne posiedzenia komisji w dniach 19 grudnia i 9 stycznia 2013 r. nie pozwoliły na merytoryczną debatę?

Otóż tryb przygotowania przez przewodniczącego dzielnicowej Komisji Budżetu opinii do projektu uchwały Rady Warszawy dotyczącej zmian Studium jednoznacznie świadczy o tym, że decyzje podejmowane w tej komisji zapadają daleko poza nią – w gabinetach dzielnicowych urzędników.

Na pośpiesznie zwołanym posiedzeniu Komisji Budżetu w dniu 9 stycznia 2013 r. (zawiadomienie radnych 7 stycznia 2013 r.) mającej podejmować decyzje w sprawie o której od wielu miesięcy trwały uzgodnienia jedynie pomiędzy Zarządem Dzielnicy a Prezydent Warszawy nie przybył żaden urzędnik, który powinien udzielać radnym wszelkich na ten temat informacji.

Przewiń do góry