Co dalej z petycją mieszkańcow w sprawie rewitalizacji okolic dworca PKP we Włochach

Jesteśmy Wam winni informację zwrotną na temat naszej wspólnej akcji zbierania podpisów pod petycją do prezydenta Warszawy w sprawie przejęcia i rewitalizacji terenu przy przystanku PKP Warszawa Włochy.

3 marca 2013 r. petycję z 741 podpisami złożyliśmy do 1) Dyrektora Zarządzającego ds. Nieruchomości PKP Spółki Akcyjnej 2) Burmistrza Dzielnicy Włochy i 3) Prezydent m.st. Warszawy. Niestety okazuje się, że samorząd miejski nie może podołać takiemu wyzwaniu. Dalej szukamy skutecznego koordynatora w mieście. Teraz, dzięki Komisji Dialogu Społecznego sprawa może trafi do Zespołu Koordynującego, składającego się z Prezydent i wszystkich jej zastępców. Ale po kolei…

Ad.1)  Od PKP SA otrzymaliśmy pismo z dnia 10 kwietnia 2013 r., podpisane przez dyrektora Jarosława Batora w którym zapewnia, że jakość tej przestrzeni jest ważna także dla PKP, dlatego zgodnie z zapisami studium i w ramach swoich kompetencji, Spółka zgłaszała wnioski do planu Tynkarska, których realizacja poprawi tę przestrzeń także dla mieszkańców. I tyle może zrobić PKP. Resztą powinien zająć się samorząd dzielnicy i samorząd miasta. Dowiedzieliśmy się przy tej okazji także, że Spółka prowadzi właśnie postępowanie podziałowe mające na celu wydzielenie linii kolejowej.

 Ad. 2) Zastępca Burmistrza Włoch, pan Jerzy Kowaliszyn podpisał pismo z 22 marca 2012 r., w którym podziela wnioski mieszkańców zawarte w petycji, ale żaden z nich nie jest w kompetencjach Zarządu Dzielnicy Włochy. Dlatego kopię naszej petycji skierował do Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego i do Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami.
Na to pismo dość szybko, bo 15 kwietnia 2013 r. zareagował Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami listem zwrotnym do wiceburmistrza J. Kowaliszyna i kopią do Stowarzyszenia. Dyrektor Marcin Bajko napisał, że Miasto nabywa nieruchomości wyłącznie pod planowane inwestycje celu publicznego, które są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zwrócił uwagę, że:  nie został jeszcze uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, a ewentualne nabycie terenu wiązałoby się z obowiązkiem wnoszenia opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego.
Na koniec napisał, że zgodnie z podziałem kompetencji, nabywanie nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne o zasięgu dzielnicowym, należy do kompetencji dzielnic. Zarząd dzielnicy może dostać pełnomocnictwo do zawierania z właścicielami/użytkowanymi wieczyście  nieruchomości: ugód, umów zakupu, bądź zamiany nieruchomości , w tym z ofertami nabycia nieruchomości zamiennej. Do zarządu dzielnicy należy również przygotowywanie propozycji wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych dotyczących dzielnicy.

 Ad. 3) W związku z miesięcznym brakiem odpowiedzi od Prezydent m. st. Warszawy, zarząd Stowarzyszenia wystąpił 11 kwietnia do Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Warszawy z prośbą o zorganizowanie na forum tej Komisji debaty z właściwymi organami Miasta, aby w sposób skoordynowany mogły zostać przygotowane decyzje i ścieżka realizacji petycji mieszkańców Włoch . Po blisko miesiącu otrzymaliśmy od przewodniczącego tej komisji  kopię pisma, przy którym przekazał nasze wystąpienie do Komisji Ładu Przestrzennego Rady Warszawy, jako właściwej dla tej sprawy.

 CZY JEST KTOŚ KTO JESZCZE TRWA W CZYTANIU TEJ HISTORII ?

Wytrwałych informujemy, że w takim stanie rzeczy, następnym naszym krokiem było przedstawienie całej historii na forum KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO PRZY PREZYDENCIE M.ST WARSZAWY DS. ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dnia 14 maja 2013 roku Komisja podjęła uchwałę jak w załączniku.

Zatem znów czekamy, ale nie bezczynnie. Szukamy wszystkich, którzy mogą nam pomóc w osiągnięciu celu. Jeśli ktokolwiek ma pomysł, jak skutecznie doprowadzić do końca tę sprawę, piszcie. Może wesprą nas Państwo swoją wiedzą fachową i praktyczną. I działaniem. Wszystkie przytaczane pisma są oczywiście do wglądu w całości i mogą być opublikowane jeśli zgłoszona zostanie taka potrzeba.

Przewiń do góry