Jak i kto zagospodaruje teren przy stacji PKP Warszawa Włochy?

Jaki będzie efekt wieloletniej kampanii  prowadzonej przez  mieszkańców skupionych w Stowarzyszeniu Sąsiedzkie Włochy na rzecz rewitalizacji placu przy stacji PKP Warszawa Włochy?

Na wtorkowym spotkaniu z mieszkańcami (22 maja 2012 r.), zorganizowanym przez Stowarzyszenie,  a dotyczącym także całego projektu planu miejscowego Tynkarska, Zespoły Projektowe z Politechniki Warszawskiej (kierunek:  architektura i urbanistyka, specjalność:  Architecture for Society of Knowledge)  zaprezentowały mieszkańcom w obecności Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego p. Marka Mikosa dwie  nowatorskie  koncepcje przestrzenne dla tego terenu. Urbaniści przygotowali także niezwykle cenne propozycje dla długofalowych konsultacji społecznych dotyczących potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, wobec omawianego terenu.

Stanowi to uwieńczenie współpracy  nawiązanej z nimi przez Stowarzyszenie w lutym, kiedy to w ramach przedmiotu Procesy informacyjne w planowaniu urbanistycznym,  pod kierunkiem dr Małgorzaty Hanzl młodzi, często za granicą wykształceni urbaniści zajęli się przypadkiem centralnej części historycznego miasta ogrodu Włochy, a także zakresem koniecznego udrożnienia kanałów komunikacji w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego we Włochach.
Oto prezentacje:

Mamy nadzieję, że i Państwu się podobają.  Taki jest potencjał tego miejsca. W końcowej części wtorkowego spotkania (zdominowanego jednak  przez indywidualne  problemy mieszkańców związane z zapisami projektu planu)  dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy p. Marek Mikos wyraził uznanie dla przedstawionych koncepcji.  Trzeba więc teraz za wszelką cenę skoncentrować wszelkie wysiłki, aby potencjał tego miejsca nie został zmarnowany.

Zakończenie prac projektowych  studentów WA PW zbiegło się bowiem w czasie z okresem składania uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego Tynkarska, obejmującego m.in. ten teren. Zatem w oparciu o nie, można teraz składać uwagi, aby plan pozwolił na realizacje podobnych rozwiązań architektonicznych. Ważne jest także, aby w uwagach wnosić o przeznaczenie tego terenu na inwestycje celu publicznego, co da z kolei szansę na przejęcie tego terenu przez samorząd warszawski. A to jest zgodne z obecną strategią rządu nieodpłatnego przekazywania terenów przydworcowych PKP samorządom lokalnym.
Wyłożony do publicznego wglądu projekt planu Tynkarska, przygotowany przez pracownię Dawos, nie wyklucza niestety kolejnego okrojenia przestrzeni dla pieszych mieszkańców na rzecz ronda, które mimo budowy Nowolazurowej, wciąż forsuje burmistrz dzielnicy Włochy  Michał Wąsowicz.
Przypomnijmy, że w ramach  składanych  w marcu 2011r. wniosków do planu, mieszkańcy i zarząd Stowarzyszenia wnosili o stworzenie tam przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji  mieszkańców, z anną i terenami zielonymi,  parkingiem, małą architekturą i o nie zabudowywanie tego terenu wysokim budynkiem administracyjno-biurowym. Urbanistom zostały także przekazane wtedy wcześniejsze prace warsztatowe mieszkańców Włoch, którzy stworzyli własne koncepcje dla tego miejsca w ramach warsztatów „wizytówka Starych Włoch z okna pociągu” przeprowadzonych w 2008 r. przez ekspertów  z Wydział Architektury Krajobrazu SGGW, zaproszonych przez zarząd Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy do współpracy przy zorganizowanym wtedy Festiwalu Otwarte Ogrody we Włochach.
Dzielnicowa Komisja Ładu Przestrzennego Rady dzielnicy Włochy  w marcu 2011 (wtedy pod kierownictwem radnej Jolanty Piecuch) także złożyła stosowny wniosek, aby maksymalnie pozyskano tereny z przeznaczeniem na główną, reprezentacyjną przestrzeń publiczną historycznego miasta ogrodu Włochy, stanowiącą miejsce przyjazne dla społeczności lokalnej i aby szczegółowe rozwiązania były przyjęte w drodze konkursu architektonicznego.
Urbaniści – autorzy projektów zaprezentowanych we wtorek – kierowali się wprawdzie wytycznymi z projektu planu, ale ścisłe ich przestrzeganie nie pozwoliłoby na stworzenie tak nowatorskich rozwiązań. Mamy więc nadzieję, że składane przez mieszkańców teraz uwagi do planu a następnie  uwzględnienie ich przez Prezydent Warszawy, dadzą fundament pod stworzenie rzeczywiście pięknego, nowego centrum lokalnego dla mieszkańców miasta ogrodu Włochy, zwłaszcza po tym jak parę lat temu historyczny rynek na Nowych Włochach został przez władze samorządowe oddany pod budownictwo TBS.

Przewiń do góry