Jak zwiększyć udział mieszkańców Warszawy w planowaniu przestrzeni miejskiej?

W grudniu 2012 r. z inicjatywy naszego Stowarzyszenia Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego podjęła uchwałę ws. propozycji usprawnienia komunikacji społecznej w planowaniu przestrzennym w Warszawie.

Po trzech latach działalności, Komisja uznała, że warszawiacy, którzy powinni być głównymi beneficjentami sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego, zbyt późno włączani są do współpracy z planistami.

Czym jest Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego ?

Komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do m.st. Warszawy.

Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego współpracuje z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego w urzędzie m.st. Warszawy.

W pracach nad propozycjami usprawnienia komunikacji społecznej w planowaniu przestrzennym w Warszawie  ze strony organizacji pozarządowych uczestniczyły  :

 • Stowarzyszenie MiastoMojeAw Nim,
 • PSM „MICHAŁÓW” ,
 • Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy
 • Społeczny Komitet Zagospodarowania Centrum Rembertowa,
 • Polski Klub Ekologiczny Okr. Mazowiecki,
 • Stowarzyszenie Nowe Brzeziny,
 • Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji OW,
 • Stowarzyszenie Żoliborzan,
 • Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji,
 • Stowarzyszenie Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”,
 • Forum Rozwoju Warszawy

a także: Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Ursus i Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Żoliborz.

Co komisja chce zmienić?

W ocenie Komisji obowiązująca obecnie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zapewnia edukacji obywateli i konstruktywnego udziału mieszkańców w konsultacjach planów zagospodarowania przestrzennego. Dlatego cele te należy realizować na poziomie samorządu.

Komisja przedstawiła Prezydent m.st. Warszawy konkretne propozycje, polegające między innymi na organizowaniu przez Prezydenta Warszawy – jeszcze przed ustawowym terminem składania wniosków do planu – spotkania  informacyjno-konsultacyjnego z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości w obecności właściwej komisji  rady dzielnicy. Na takim spotkaniu mieszkańcy powinni otrzymać:

 • wiedzę o znaczeniu planu i o możliwościach jego współtworzenia przez mieszkańców,
 • informacje o wytycznych, ramowych warunkach i  ograniczeniach planu wynikających z aktów prawnych wyższego rzędu, a także z dokumentów miejskich i wojewódzkich o charakterze strategicznym (polityki, strategie, programy).
 • informację o obecnym zagospodarowaniu obszaru i  ograniczeniach w użytkowaniu i zagospodarowaniu nieruchomości położonych w granicach obszaru, które wynikają z przepisów odrębnych wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • informację o lokalizacji nieruchomości położonych w granicach obszaru, które stanowią własność Skarbu Państwa lub Miasta Stołecznego Warszawy,
 • informację o przestrzennej lokalizacji nieruchomości, które są przedmiotem decyzji administracyjnych:
  • o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  •  o ustaleniu warunków zabudowy,
  •  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wraz z treścią tych decyzji.

Spotkanie takie powinno stanowić także źródło do uzupełnienia wiedzy planistów o doświadczenia i oczekiwania użytkowników projektowanej przestrzeni. Spotkanie powinno odbywać sie  na terenie dzielnicy dla której sporządzany jest plan, w okresie  składania wniosków, nie później niż 7 dni przed wyznaczoną końcową datą składania wniosków. Zdaniem Komisji, takie spotkania powinny zaowocować poprawą skuteczności uchwalanych planów, liczoną tak uwzględnieniem wspólnych potrzeb społeczności lokalnych, jak i skróceniem procedury uchwalania planów oraz ograniczeniem skonfliktowania zainteresowanych procesem planistycznym. Takiego podejścia wymaga także rozwój społeczeństwa obywatelskiego, które powinno przyjąć współodpowiedzialność za rozwój miasta.

Inną zgłoszoną do Prezydent Warszawy propozycją Komisji jest rozszerzenie kanałów informacyjnych, którymi dotrze do mieszkańców Warszawy  informacja o sporządzaniu planu. Komisja zaproponowała, aby informacja o możliwości składania  wniosków do planu dotarła, dodatkowo w stosunku do ustawowej procedury, poprzez strony internetowe dzielnic, tablice ogłoszeń prowadzone  przez urzędy dzielnicowe i samorządowe jednostki pomocnicze oraz poprzez tablice prowadzone przez jednostki i zakłady budżetowe. Informacja o podjęciu uchwały o przystąpieniu do uchwały i możliwości składania wniosków do planu powinna być dostarczona drogą mailową także do przewodniczących rad dzielnic. Informacja o spotkaniu  z mieszkańcami  powinna być przekazana przez Burmistrza Dzielnicy:

 • do rad osiedli na terenie objętym planem,
 • do portali społecznościowych działających na terenie dzielnic,
 • do organizacji pozarządowych działających na terenie dzielnic oraz do Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego.

Burmistrz Dzielnicy powinien skutecznie rozplakatować  na terenie podlegającym planowi informacje o sporządzaniu planu i o planowanych spotkaniach z mieszkańcami. Spotkania powinny podlegać rejestracji i publikacji audiowizualnej na stronie Urzędu Miasta, gdzie publikowane są wszystkie etapy sporządzania planu.

Zdaniem Komisji  zasadnym jest, tak ze względu na ilość prowadzonych w Warszawie procedur planistycznych jak i konfliktowy charakter planów miejscowych na poziomie lokalnym,  aby w część procedury planistycznej włączyć rady dzielnic, których obszar objęty jest postępowaniem sporządzania planu.

Dla efektywniejszej obsługi procesów planistycznych w Warszawie, w strukturze organizacyjnej każdej dzielnicy, określonej statutem miasta, powinny obowiązkowo funkcjonować (jak komisja rewizyjna) komisje właściwe do spraw planowania i ładu przestrzennego, a każdy z jej członków powinien mieć merytoryczne przygotowanie potwierdzone ukończonym szkoleniem. To te komisje powinny pełnić funkcje pomocnicze w sprawnym informowaniu, konsultowaniu mieszkańców i przekazywaniu opinii społeczności lokalnej o projekcie planu.

Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego zwróciła się do Prezydent m.st. Warszawy o przyjęcie przedstawionych propozycji, które w żadnym stopniu nie naruszają procedury ustawowej, wyrażając jednocześnie przekonanie, że zaproponowane przez organizacje społeczne zmiany zdecydowanie poprawią komunikację społeczną w zakresie planowania przestrzennego w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem omawianej Uchwały Nr 4 Komisji Dialogu Społecznego ds Architektury i Planowania Przestrzennego przy Prezydent m. st. Warszawy .

Przewiń do góry