Podsumowanie naszych działań w 2013 roku

Jak co rok, tak i po trzecim roku od wyborów samorządowych, w których Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy dzięki Waszemu zaufaniu uzyskało mandat w Radzie Dzielnicy Włochy, prezentujemy Wam podsumowanie naszych działań za 2013 rok.

Zasadnicza część tego podsumowania zawarta jest w naszym liście do Mieszkańców ,  który przekazaliśmy Wam w listopadzie.  Jednak ze względu na wagę spraw omawianych podczas listopadowego Forum Mieszkańców, a także rozpoczęty w listopadzie projekt budżetu obywatelskiego w dzielnicy Włochy, podsumowanie należy uzupełnić stosownymi informacjami.

Komunikacja po Forum Mieszkańców
Na listopadowe forum mieszkańców nie przybył zaproszony zarząd dzielnicy, a delegowani jego przedstawiciele p.Mikołaj Foks i p.Bartłomiej Socha nie byli w stanie udzielić odpowiedzi na wiele pytań mieszkańców. Pan Mikołaj Foks deklarował sprawdzenie sygnalizowanych problemów i przekazanie spraw do odpowiednich komórek w urzędzie.
W związku z tym po 3 tygodniach od spotkania, dnia 6 grudnia wystosowaliśmy do rzecznika dzielnicy p.Mikołaja Foksa prośbę o nadesłanie uzupełniających odpowiedzi i wyjaśnień w sprawach poruszanych przez Mieszkańców. Niestety pismo pozostało do dnia niniejszej publikacji bez żadnej odpowiedzi.

W sprawie realizacji Listu Intencyjnego z PKP dotyczącego wspólnej koncepcji zagospodarowania terenu obecnego dworca PKP Warszawa Włochy, po forum radna z ramienia naszego Stowarzyszenia Jolanta Piecuch złożyła na sesji 10 grudnia 2013 roku  interpelację Nr 249 .Wciąż oczekujemy na odpowiedź.
Kontynuujemy wyjasnienia przyczyn podjęcia przez zarząd dzielnicy za mieszkańców decyzji o wykluczeniu miejskiej działki przy Naukowej z lokalizacji siłowni zewnętrznej. Dnia 13 grudnia 2013r złożona została kolejna interpelacja jako c.d.interpelacji 241 , na którą nie ma jeszcze odpowiedzi.

Sprawy budżetowe
Stowarzyszenie jest członkiem powstałego 12 listopada 2013r Zespołu ds budżetu partycypacyjnego na 2015 rok. Podczas 3 odbytych posiedzeń przedstawicielka Stowarzyszenia zabiegała o przeprowadzenie przez Zespół intensywnej kampanii edukacyjnej w formie spotkań z mieszkańcami.
Zarząd Stowarzyszenia uważa, że głownymi celami projektu powinny być:

  •  podniesienie wiedzy mieszkańców o funkcjonowaniu budżetu miejskiego i dzielnicowego załącznika budżetowego ;
  •  nawiązanie realnej współpracy zarządu dzielnicy z mieszkańcami w sprawach budżetowych;
  •  aktywizacja obywatelskich postaw mieszkańców;
  •  współpraca mieszkańców na rzecz poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi;

Bezpośredni udział mieszkańców we współtworzeniu budżetu dzielnicowego ramach formalnego procesu ogłoszonego przez prezydenta Warszawy może być jedynym skutecznym narzędziem realizacji wniosków budżetowych mieszkańców. Żaden z wniosków do budżetów 2012 , 2013 i 2014  roku, jakie radna z ramienia naszego Stowarzyszenia składała w wyniku konsultacji budżetowych z mieszkańcami, nie znalazł pokrycia w załącznikach budżetowych Dzielnicy Włochy.

Dlatego Zarząd Stowarzyszenia przy tej okazji zachęca mieszkańców do włączenia się do procesu budżetu partycypacyjnego.

Przewiń do góry