Relacja z posiedzenia dzielnicowej komisji budżetowej w dniu 12.01.2013r

Prezentujemy relację z posiedzenia Komisji  Budżetu i Infrastruktury Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w dniu 9 stycznia 2013 r.uzupełnioną przez radną Jolantę Piecuch o istotne informacje pominięte w oficjalnym protokole z komisji.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Wypracowanie uwag do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, w części dotyczącej Dzielnicy Włochy.
4.  Przyjęcie Protokołów Nr 23 z 15 października 2012r. i Nr 24 z 22 listopada 2012r. oraz Protokołu Nr 25 z 13 grudnia 2012r.
5.  Sprawy bieżące:
– Powołanie zespołu interdyscyplinarnego złożonego z radnych  oraz przedstawicieli Urzędu dzielnicy Włochy do pilotowania prac na terenie Fortu Włochy.
– Pismo Zarządu Dzielnicy Włochy z dnia 9 listopada 2012r.w sprawie „Studium koncepcyjnego Systemu Roweru Publicznego dla m.st. Warszawy”.
6.  Sprawy różne.
7.  Potwierdzenie terminu posiedzenia Komisji w 2013r. (propozycja 24 stycznia br.)
8.  Zamkniecie obrad.

Ad.1 i 2 Przewodniczący Komisji Roman Gembarzewski – otworzył posiedzenie komisji, stwierdził  quorum – 8 radnych. Przedstawił proponowany  porządek posiedzenia.
Radna  J.Piecuch – zapytała jak komisja będzie procedować nad pkt 3, skoro nie ma urzędników, z którymi możemy rozmawiać o uwagach zgłoszonych przez urząd do studium ?
Przewodniczący w odpowiedzi stwierdził  że uwagi zgłoszone przez Zarząd i inne jednostki są w materiałach i uznał że program posiedzenia został przyjęty.

Ad.3 Przewodniczący omówił co było na ostatniej komisji. Dostarczony Komisji materiał byłby bez dodatkowych wyjaśnień zupełnie nie do zrozumienia. Zdaniem Przewodniczącego przedstawicielka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na poprzednim posiedzeniu komisji poinformowała, że zostało uchwalone prawo, że plany nie opierają się na studium, a  studium można dopasowywać , co dziwi Przewodniczącego. Ale skoro jest takie prawo, to mamy się do niego dostosować.
Radna J.Piecuch – poddała w wątpliwość relację Przewodniczącego i oświadczyła, że nie ma zmiany prawa która znosi zależność planów od studium i pozwala dopasowywać studium do planów.
Radna H.Kozłowska – najpierw jest studium, które określa wytyczne, założenia i plany, później do tego studium są  plany zagospodarowania przestrzennego, które muszą mieścić się w studium. Mamy taką sytuację że jest studium, jest do niego plan już częściowo realizowany a ktoś próbuje zmienić studium na tyle, żeby usprawiedliwić to, co się zdarzyło lub może zdarzyć. Wyraźnie  to widać na przykładzie MPO. Na ostatnim posiedzeniu Pani urzędniczka powiedziała, że wmontowanie projektu inwestycji w istniejące studium jest możliwe dzięki komórce, która istnieje przy Pani Prezydent.
Przewodniczący zadeklarował sprawdzenie, czy w trakcie opracowywania planów można dopasowywać studium do potrzeb.
Radna J. Piecuch –Plany które nie są jeszcze zatwierdzone, a ich projekty nie są procedowane bo zamiary urbanistów są odmienne w stosunku do studium,  mogą czekać na zmianę studium własnie po to żeby je zatwierdzić dopiero po zmianie studium, żeby były  zgodne ze studium.
Radny D.Kałwajtys – studium nie jest prawem miejscowym, jest dokumentem, na którym opiera się  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie mamy uchwalonych miejscowych planów a to pozwala  na manipulacje ze strony Miasta tzw. „uprawianie dilu”.  Dzieją się dziwne rzeczy, na terenie dzielnicy powstają budowle nie ujęte w studium.
Przewodniczący  – w studium przedstawiono nam obszary 94, 95, 96, 97, 98. Obszary te nie są spójne z obszarami ulicznymi. Pani naczelnik Różańska podpowiedziała,  żebyśmy rozważali obszary uliczne a nie numerowe.  Obszary 94 i 95 są wokół Al. Jerozolimskich przy skrzyżowaniu z Popularną, obszar 96 – teren Salomea, 97 – Łopuszańska, 98 –  Okęcie, port lotniczy.
Radna J.Piecuch – Będę wnosić o rozszerzenie wskazanego zakresu zmian studium o obszar objęty sporządzaniem planu miejscowego Tynkarska ponieważ wnioski i uwagi składane do planu powinny mieć przełożenie na zmiany w Studium. Jeśli dla tego terenu nie będzie zmienione Studium to zatwierdzony plan nie będzie mógł być uchwalony w zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców. Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji, urzędnicy powinni przedstawić nam zestaw wniosków i uwag do wszystkich planów na terenie Dzielnicy, których przeniesienie do studium powinno być rozpatrywane. Podkreśliła także, że opiniowany projekt uchwały Rady Warszawy dotyczy tylko zakresu obszarowego i nie przesądza o sposobie zmian przestrzenno- funkcjonalnych, dlatego Komisja powinna zaopiniować pozytywnie przystąpienie do zmian studium dla obszaru gdzie MPO zamierza budować sortownię śmieci.
Przewodniczący  –mamy wyrazić stanowisko na temat dostarczonych nam zmian. Następnie przekazał swoje sugestie. Najbardziej interesujący nas obszar to:
– Obszar Instalatorów, Równoległa, Bakalarska – czyli  baza MPO i planowana w przyszłości sortownia śmieci. Propozycja – zmienić funkcję  U20 na funkcje mieszkaniową M czy usługowo-mieszkaniową MU z zaznaczeniem usługi nieuciążliwe.
-Teren Łopuszańska, Bakalarska, Rezerwowa. Propozycja –  pozostawić funkcję mieszkaniowo usługową.
-Obszar węzła Salomea-Wolica. Propozycja – kontynuacja zabudowy  7 piętrowej od Łopuszańskiej do węzła Salomea – Wolica
-Obszar Municypalna, Al. Krakowska, Jutrzenki. Propozycja –  usystematyzować zabudowę mieszkaniową  na północ od Municypalnej przy zachowaniu terenów biurowych i licznych magazynowych. Zaproponował, żeby Komisja wystąpiła do Zarządu z wnioskiem, aby nie wydawał na żywioł wuzetek.Zaproponował głosowanie przedstawionego stanowiska, które może będzie podjęte także przez Radę Dzielnicy Włochy aby wzmocnić jego znaczenie, tak jak zrobiły to inne dzielnice. Zapowiedziana na jutro Komisja Ładu Przestrzennego Rady Warszawy nie będzie omawiała Włoch, więc może uda się skierować to stanowisko do Rady Dzielnicy Włochy.
Radna J.Piecuch złożyła wniosek formalny o przerwę i udostępnienie jej fotokopii zaproponowanego przez Przewodniczącego projektu stanowiska które ma być głosowane przez Komisję.
Zarządzono  przerwę.

1 2 3
Przewiń do góry