Ruszają prace nad nowym studium dla Warszawy

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wzięli udział w konferencji inaugurującej prace nad nowym studium dla Warszawy. Studium to strategiczny dokument określający politykę przestrzenną dla wszystkich stołecznych dzielnic.

Konferencja „Robimy studium” odbyła się w dniach 9-10 maja z udziałem przedstawicieli władz Warszawy, urzędników ratusza, a także polskich i europejskich ekspertów z dziedziny urbanistyki i architektury.

Jako Stowarzyszenie będziemy chcieli aktywnie współtworzyć nowe studium, które jest swoistą konstytucją dla planowania przestrzennego w mieście. Szczególnie ważny będzie dla nas sposób konsultowania przez miasto tego dokumentu i angażowania w cały proces mieszkańców. Kluczowe jest dla nas by nowy dokument odzwierciedlał rzeczywiste oczekiwania naszej lokalnej społeczności w kwestii planowania przestrzennego Włoch i powstrzymania postępującego chaosu architektonicznego.

Poniżej przytaczamy wybrane fragmenty opracowania konferencyjnego „Robimy studium – zbiór tekstów”, które w przystępny sposób pokazują czym jest studium i jak powstaje.

Czym jest studium?

W studium jest narysowane i napisane jak miasto powinno się rozwijać przez kolejne dekady. Zawiera wytyczne dla zabudowy, terenów zielonych, układu komunikacji, ochrony zabytków i kształtowania ładu przestrzennego. Ze studium muszą być zgodne zapisy planów miejscowych.

Kto przygotowuje studium?

Studium przygotowuje prezydent m.st. Warszawy przy pomocy urzędu miasta, a w szczególności Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Inne biura – jak np. ochrony środowiska czy konserwatora zabytków również biorą udział w tym procesie. Po drodze studium uzgadniają lub opiniują m.in. Wojewoda czy Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Na koniec studium przyjmowane jest przez Radę Warszawy.

Jaki udział mieszkańców w przygotowaniu studium?

Ustawa przewiduje dwa obowiązkowe momenty konsultacji z mieszkańcami. Pierwszy to sam początek tworzenia Studium, gdy każda osoba może złożyć dowolny wniosek na temat dowolnego obszaru np. dzielnicy Włochy. Drugi moment to wyłożenie projektu do publicznego wglądu połączone z dyskusją nad zawartymi w nim propozycjami. Warszawski ratusz planuje dodatkowo szeroko zakrojoną akcję informacyjną dot. studium. Na podstawie badań i analiz ma powstać kilka alternatywnych analiz i koncepcji rozwoju miasta – potencjalnych scenariuszy dla Warszawy. Na tym etapie mieszkańcy będą mogli ocenić poszczególne warianty i zaproponować własne rozwiązania.

Harmonogram prac

Harmonogram przewiduje ok. 2,5 roku prac nad studium – przy czym jak zaznacza sam ratusz, jest to scenariusz optymistyczny. Studium ustawowo tworzone jest na maksymalnie 30 lat. Nowe studium ma obowiązywać do 2045 roku.

Studium Warszawy z 2006 roku

Obecnie obowiązujące studium zostało uchwalone w 2006 roku i trzeba je całościowo zmienić z kilku powodów. Po pierwsze według urzędników ratusza było one oparte o zbyt optymistyczne prognozy demograficzne – przewidywało docelowo 3 mln mieszkańców Warszawy. Po drugie w 2015 roku wprowadzono obowiązek wytyczenia tzw. obszaru zwartego. Jest to taka część miasta, w obrębie której można budować nowe osiedla i zespoły zabudowy bez szkody dla gospodarki przestrzennej. Ponieważ tereny w obrębie obszaru zwartego mają dobry dostęp do transportu publicznego, infrastruktury i układu dróg, nakłady miasta na przygotowanie ich pod inwestycje są znacznie niższe niż w przypadku terenów pustych na obrzeżach. W obszarze zwartym w Warszawie są m.in. Żerań FSO, Port Praski, dawne Zakłady Tłuszczowe na Targówku, Czyste na Woli czy Odolany. Inne argumenty przemawiające za zmianą studium to m.in. konieczność większego uwzględnienia koncepcji miasta zrównoważonego, zbyt duża liczba obszarów zarezerwowanych dla przemysłu blisko miasta, a także zdezaktualizowane plany drogowe (np. plany budowy Trasy Tysiąclecia przez Pragę).

Link do aktualnie obowiązującego studium Warszawy: http://architektura.um.warszawa.pl/studium

Będziemy aktywnie informować o kolejnych krokach dotyczących prac nad nowym studium. Według wiceprezydenta Olszewskiego uchwała o przystąpieniu do jego sporządzenia może zostać przyjęta przez Radę Warszawy jeszcze w maju tego roku.

źródło: opracowanie „Robimy studium – zbiór tekstów”, 2018.

Przewiń do góry