Budżet obywatelski 2017: ruszył nabór projektów

Od 16 listopada do 15 stycznia można zgłaszać projekty do nowej edycji budżetu partycypacyjnego! Projekty, na które w czerwcu 2016 zagłosuje najwięcej warszawiaków, zostaną wpisane do budżetu m.st. Warszawy i zrealizowane w kolejnym roku.

Aby zgłosić projekt wystarczy:
– wypełnić formularz ON-LINE  lub PAPIEROWY,
– do każdego formularza dołączyć listę z podpisami 30 osób, które
popierają projekt,
– przygotować wstępny kosztorys projektu,
– przypisać projekt do danego obszaru dzielnicy.Projekt musi spełniać kilka warunków:
– musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (2017 roku),
– może być zlokalizowany na nieruchomościach niebędących własnością m.st. Warszawy lub na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy, obciążoną n rzecz osób trzecich pod warunkiem, że projekty te mają charakter inny niż inwestycyjny, a do formularza zgłoszeniowego zostanie dołączona zgoda dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu,
– teren, na którym zlokalizowany jest projekt, powinien być ogólnodostępny, aby z efektu ewentualnej realizacji mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Warszawy,
– projekt musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom i jednostkom (m.in. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta itp.),
– nie może być projektem częściowym, powinien zakładać realizację zadania w takim zakresie, aby oddanie efektu jego realizacji do użytkowania nie wymagało przeprowadzenia dodatkowych prac w kolejnych latach (np.: nie będą realizowane projekty zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, czy tylko jednej z wielu części większego zadania); w przypadku projektów inwestycyjnych musi być możliwe dokonanie wszelkich niezbędnych odbiorów w roku 2017,
– musi być zgodny ze strategiami i programami przyjętymi do realizacji przez m.st. Warszawę,
– całkowity koszt realizacji projektu musi mieścić się w puli dostępnej na poziomie obszaru, oraz w limicie na jeden projekt.

Wszystkie złożone projekty zostaną poddane wstępnej weryfikacji, której dokonają urzędnicy. W przypadku braków w formularzu autor będzie miał 3 dni na wprowadzenie poprawek. Weryfikacja potrwa do 31 maja 2016 r.

Jakie projekty można zgłosić?
Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej i wielu innych. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd.

Masz wątpliwości przyjdź na jeden z dyżurów konsultacyjnych, na których urzędnicy pomogą Ci przygotować propozycję projektu. Możesz też napisać do nas na adres koordynatora w dzielnicy: dciesielski@um.warszawa.pl.

źródło: Urząd Dzielnicy Włochy 

Przewiń do góry