Konsultacje planu dla terenu KS Przyszłość!

Dostępny jest już projekt planu dla terenu KS Przyszłość! Do 18 lipca trwają konsultacje społeczne dot. jego zapisów. W ich ramach 20 czerwca o godz. 17:30 odbędzie się dyskusja z projektantami i przedstawicielami Biura Architektury i Planowania.

Obszar sporządzanego planu o łącznej powierzchni około 4,64 ha znajduje się w kwartale wyznaczonym ulicami: ks. J. Chrościckiego, Urszuli, Dekarską i Rybnicką. Na obszarze znajduje się zabudowa Klubu Sportowego Przyszłość Włochy, w tym obiekty i urządzenia sportowe oraz zabudowa sakralna, w tym kościół wraz z plebanią.

W 2020 roku naszą dzielnicę obiegła informacja, że władze KS Przyszłość planują budowę na terenie klubu inwestycji mieszkaniowych. Dzięki powszechnej mobilizacji mieszkańców Włoch, radnych, władz dzielnicy i miasta sprzeciwiających się tym planom, zapadła decyzja o przystąpieniu do przygotowania planu miejscowego, który prawnie zabezpieczyłby na tym terenie wyłącznie funkcje sportowe.

Po wielu miesiącach prac, 13 czerwca 2022 r. miasto opublikowało na swojej stronie projekt planu – można się z nim zapoznać TUTAJ.   Teren KS Przyszłość według projektu zakłada w tym miejscu wyłącznie usługi sportowe i rekreacyjne, co zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wykluczy możliwość zabudowy deweloperskiej w tym rejonie.

Zapisy projektu planu dot. terenu klubu sportowego Przyszłość:

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: usługi sportu i rekreacji;
2) uzupełniające: usługi z zakresu gastronomii, kultury, oświaty, biur.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zachowanie funkcji usług sportu i rekreacji (teren KS „Przyszłość);
2) dopuszcza się grodzenie boisk sportowych w postaci piłkochwytów;
3) dopuszcza się grodzenie placów zabaw dla dzieci jako elementu zapewniającego
bezpieczeństwo.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: ustala się zagospodarowanie terenu
położonego w całości w granicach strefy ochrony konserwatorskiej KZ-B istotnych parametrów
historycznego układu urbanistycznego Miasto-Ogród Nowe Włochy część zachodnia na
warunkach określonych w § 8 ust. 2.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu: ustala się ochronę istniejącego drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych,
oznaczonego na rysunku planu jako drzewa do zachowania, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej: 40 %;
2) ustala się maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej: 0,15;
3) ustala się intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
a) minimalną: 0,01,
b) maksymalną: 0,3;
4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m, z zastrzeżeniem § 12, przy czym
maksymalna wysokość dla obiektów infrastruktury technicznej z zakresu masztów
oświetleniowych – 20m;
5) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
6) geometria dachu – zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 5.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od drogi 2.KD-L (ul. Rybnicka), drogi 3.KD-D (ul. Urszuli) lub drogi
4.KD-D (ul. Dekarska);
2) wskaźniki miejsc parkingowych zgodnie z § 13 ust. 5.

Ze szczegółami można się zapoznać na stronie Biura Architektury i Planowania m.st. Warszawy.

Uwagi do planu można zgłaszać do 18 lipca 2022 r.

Przewiń do góry