Konsultacje uchwały antysmogowej dla Mazowsza

Już tylko do 18 sierpnia można wziąć udział w konsultacjach społecznych projektu uchwały antysmogowej przygotowanej przez zarząd województwa mazowieckiego. Uchwała wprowadza normy jakościowe dla kotłów, pieców, ale także kominków. Zakazuje także spalania niektórych paliw stałych m.in. mułów i węgla brunatnego. Szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 w województwie mazowieckim przyczynia się do przedwczesnej śmierci około 4 tys. osób rocznie oraz prawie 45 tys. utraconych przez całą populację lat życia (oszacowanie wg metodyki WHO).

Z projektem uchwały i innymi ważnymi materiałami związanymi z uchwałą antysmogową można zapoznać się na stronie samorządu województwa mazowieckiego.

Zakaz spalania niektórych paliw stałych
Uchwała wprowadza zakaz spalania dla:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15 %,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 %.

Wymiana kotłów, pieców i kominków
Zgodnie z projektem uchwały wszystkie instalowane po 1 listopada 2017 roku kotły będą musiały spełniać europejskie normy emisyjne.
Kotły zainstalowane przed 1 listopada 2017 r., które nie spełniają wymogów w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 będą mogły być eksploatowane do 31 grudnia 2022 r.
Kotły, które spełniają wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według ww. normy, będą mogły funkcjonować do 31 grudnia 2027 r.
Odnośnie kominków uchwała będzie dopuszczać wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Normy te będą musiały spełniać wszystkie kominki instalowane po 1 listopada 2017 roku. A co z kominkami zainstalowanymi przed tym terminem? Czas na ich wymianę lub dostosowanie będzie do końca 2022 roku, chyba, że kominek osiąga sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostanie wyposażony w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu.

Jak możemy składać uwagi do uchwały antysmogowej?
Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać do 18 sierpnia br.:
– w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
– ustnie do protokołu;
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: gospodarka.odpadami@mazovia.pl

Przewiń do góry