Jaki plan dla rejonu ul. Działkowej?

Do 11 czerwca można składać wnioski do planu miejscowego obejmującego rejon ul. Działkowej we Włochach. Obszar ograniczony jest następującymi ulicami: Krakowiaków, Leonidasa, Muszkieterów, Mineralną, Dzwonkową, Municypalną, Perlonową i Jutrzenki.  Dlaczego warto brać udział w procesie tworzenia planu miejscowego? Bo to właśnie ten dokument określa co na danym obszarze będzie można budować a czego nie.

Spotkanie informacyjne ws. planu miejscowego rejonu ul. Działkowej odbędzie się we wtorek 29 maja o godz. 17:30 w Urzędzie Dzielnicy Włochy, przy al. Krakowskiej 257.

Mapka ilustrująca obszar objęty planem miejscowym rejonu ul. Działkowej

Jak składać wnioski do planu miejscowego?

Każdy mieszkaniec może złożyć wniosek do planu miejscowego, w którym określi swoje preferencje i oczekiwania dotyczące zabudowy danego terenu. Wnioski można składać do 11 czerwca 2018, na piśmie (osobiście lub pocztą) do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub elektronicznie (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP).

Charakterystyka obszaru objętego planem miejscowym dla rejonu ul. Działkowej

Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Działkowej zlokalizowany jest w centralnej części dzielnicy Włochy. Ograniczony jest następującymi ulicami: Krakowiaków, Leonidasa, Muszkieterów, Mineralną, Dzwonkową, Municypalną, Perlonową i Jutrzenki. Powierzchnia terenu objętego opracowaniem planu miejscowego wynosi ok. 150 ha, co stanowi ok. 5,2 % powierzchni całej dzielnicy. W granicach obszaru objętego opracowaniem występuje zabudowa o zróżnicowanych funkcjach. Chaotycznej zabudowie terenu sprzyja parcelacja działek charakterystyczna dla podziałów rolnych. Budynki usługowe, produkcyjne i magazynowe zajmują największe powierzchnie w północno-wschodniej części przedmiotowego terenu. Zabudowa ta związana jest działalnością gospodarczą ze zróżnicowanych branż. Zlokalizowane są tam zarówno siedziby firm, zakłady produkcyjne, magazyny wielkopowierzchniowe, jak i giełda spożywcza. W pozostałej części obszaru zabudowa usługowo-produkcyjno-magazynowa występuje w rozproszeniu, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Najwyższa koncentracja budynków mieszkalnych występuje w południowej części obszaru objętego planem miejscowym. Zabudowie tej niejednokrotnie towarzyszy prowadzenie małych zakładów usługowych. Na zagospodarowanie terenu niewątpliwy wpływ ma bliskość Lotniska Chopina, zlokalizowanego na wschód od obszaru objętego planem. Znaczna część obszaru, szczególnie w jego centralnej części pozostaje niezagospodarowana. Wyróżnić można zarówno tereny uprawiane rolniczo, jak i grunty odłogowane, na których pojawia się nowa roślinnośći. Połączenie komunikacyjne obszaru z otoczeniem zapewniają przede wszystkim: ul. Krakowiaków, ul. Leonidasa i ul. Orzechowa, ul. Działkowa oraz ul. Jutrzenki – docelowo odprowadzające ruch do ul. Łopuszańskiej. Układ drogowy w granicach obszaru objętego planem jest słabo rozwinięty, główną oś komunikacyjną stanowi ul. Działkowa. Istniejące drogi są wąskie, często nieurządzone. Co ważne, przez przedmiotowy obszar przebiega dwutorowa linia kolejowa Warszawskiej Kolei Dojazdowej, łączącej stacje Warszawa Śródmieście oraz Grodzisk Mazowiecki. W jego granicach znajduje się również stacja WKD Raków, a tuż za jego zachodnią granicą zlokalizowana jest stacja Warszawa Salomea. Dzięki temu połączeniu do śródmieścia Warszawy można dostać się w ok. 20 min. Na obszarze objętym planem brak ogólnodostępnych terenów otwartych i przestrzeni publicznych. Nie występują również obiekty usług publicznych, kultury, sportu lub rekreacji.

źródło: architektura.um.warszawa.pl

Przewiń do góry