Plan miejscowy dla terenu KS Przyszłość już obowiązuje!

Plan miejscowy zabezpieczający teren KS Przyszłość przed zabudową deweloperską właśnie wszedł w życie! Po dokonaniu kontroli uchwały dot. planu pod kątem zgodności z przepisami prawa, Wojewoda opublikował go w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z prawem, po dwóch tygodniach od zamieszczenia w tym publikatorze plan miejscowy staje się obowiązującym prawem miejscowym.

Więcej o tworzeniu planu dla terenu KS Przyszłość przeczytacie tutaj.

Oto co dokładnie przewiduje uchwalony plan miejscowy dla terenu włochowskiego klubu:

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe – usługi sportu i rekreacji;
2) uzupełniające – usługi z zakresu gastronomii, kultury, oświaty, wystawiennictwa, biur.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zachowanie funkcji usług sportu i rekreacji (teren KS „Przyszłość”);
2) dopuszcza się lokalizowanie piłkochwytów na boiskach sportowych.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – ustala się zagospodarowanie terenu
położonego w całości w granicach strefy ochrony konserwatorskiej KZ-B – istotnych parametrów
historycznego układu urbanistycznego Miasto-Ogród Nowe Włochy (część zachodnia) na warunkach określonych w § 8 ust. 2.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu –
ustala się ochronę istniejącego drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych,
oznaczonego na rysunku planu jako drzewa do zachowania, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej: 40 %;
2) ustala się maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej: 0,15;
3) ustala się intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
a) minimalną: 0,01,
b) maksymalną: 0,3;
4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m, z zastrzeżeniem § 12, przy czym dla
obiektów infrastruktury technicznej z zakresu masztów oświetleniowych ustala się
maksymalną wysokość – 20 m;
5) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
6) geometria dachu – zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 5.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od drogi 2.KD-L (ul. Rybnicka), drogi 3.KD-D (ul. Urszuli) lub drogi
4.KD-D (ul. Dekarska);
2) wskaźniki miejsc parkingowych zgodnie z § 13 ust. 4.

Przewiń do góry