Plan miejscowy dla terenu KS Przyszłość uchwalony!

Rada m.st. Warszawy 17 listopada przyjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rybnickiej i ks. J. Chrościckiego, w którym zapisano, że na terenie KS Przyszłość jako podstawowe funkcje dopuszcza się tylko usługi sportu i rekreacji. Teraz uchwała trafi do Wojewody. Gdy plan wejdzie w życie, nie będzie już możliwe zabudowanie tego terenu blokami!

W 2020 roku naszą dzielnicę obiegła informacja, że władze KS Przyszłość planują budowę na terenie klubu inwestycji mieszkaniowych. Dzięki powszechnej mobilizacji mieszkańców Włoch, radnych, władz dzielnicy i miasta sprzeciwiających się tym planom, zapadła decyzja o przystąpieniu do przygotowania planu miejscowego, który prawnie zabezpieczyłby na tym terenie wyłącznie funkcje sportowe.

Po wielu miesiącach prac, 13 czerwca 2022 r. miasto opublikowało na swojej stronie projekt planu, następnie w lipcu projekt został poddany konsultacjom społecznym. W październiku projekt planu pozytywnie zaopiniowała Rada Dzielnicy Włochy, a w listopadzie przyjęła Rada m.st. Warszawy. Teraz plan miejscowy trafi do wojewody, który dokonuje kontroli uchwały pod kątem zgodności z przepisami prawa, a następnie publikuje go w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Po dwóch tygodniach od zamieszczenia w tym publikatorze plan miejscowy stanie się obowiązującym prawem miejscowym.

Zapisy projektu planu dot. terenu klubu sportowego Przyszłość

Oto co dokładnie przewiduje plan miejscowy dla terenu włochowskiego klubu:

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe – usługi sportu i rekreacji;
2) uzupełniające – usługi z zakresu gastronomii, kultury, oświaty, wystawiennictwa, biur.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zachowanie funkcji usług sportu i rekreacji (teren KS „Przyszłość”);
2) dopuszcza się lokalizowanie piłkochwytów na boiskach sportowych.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – ustala się zagospodarowanie terenu
położonego w całości w granicach strefy ochrony konserwatorskiej KZ-B – istotnych parametrów
historycznego układu urbanistycznego Miasto-Ogród Nowe Włochy (część zachodnia) na warunkach określonych w § 8 ust. 2.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu –
ustala się ochronę istniejącego drzewa o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych,
oznaczonego na rysunku planu jako drzewa do zachowania, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej: 40 %;
2) ustala się maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki
budowlanej: 0,15;
3) ustala się intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
a) minimalną: 0,01,
b) maksymalną: 0,3;
4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 12 m, z zastrzeżeniem § 12, przy czym dla
obiektów infrastruktury technicznej z zakresu masztów oświetleniowych ustala się
maksymalną wysokość – 20 m;
5) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
6) geometria dachu – zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 5.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę terenu od drogi 2.KD-L (ul. Rybnicka), drogi 3.KD-D (ul. Urszuli) lub drogi
4.KD-D (ul. Dekarska);
2) wskaźniki miejsc parkingowych zgodnie z § 13 ust. 4.

Przewiń do góry