Prace nad planem miejscowym dla Rakowa

Trwają prace nad planem miejscowym obszaru Rakowa. Konsultacje społeczne dot. planu ruszyły 29 listopada 2021 i potrwają do 10 stycznia 2022 roku. W ich ramach 9 grudnia odbyła się dyskusja publiczna w formule online z udziałem mieszkańców, przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców, projektantów planu i przedstawicieli Urzędu Miasta.

Obszar objęty planem na Rakowie ma około 232 ha i obejmuje teren ograniczony ulicami: Instalatorów, Krakowiaków, Strubiczów i Sabały, a od zachodu linią WKD. Charakteryzuje się on zróżnicowanym sposobem zagospodarowania. Znajdują się tu zarówno magazyny i obiekty produkcyjno-usługowe, jak i osiedla mieszkaniowe i zabudowa jednorodzinna. Sposób użytkowania obszaru determinowany był przez bliskie sąsiedztwo lotniska oraz przeznaczenie tego terenu w planie ogólnym pod funkcje przemysłowo-techniczne.

Biuro Architektury i Planowania m.st. Warszawy przedstawiło projekt planu zagospodarowania dla obszaru Rakowa stawiając sobie za główny cel m.in. wytworzenie czytelnego układu funkcjonalno-przestrzennego, uporządkowanie chaotycznej obecnie przestrzeni i oddzielenie funkcji produkcyjno-technicznych od funkcji mieszkaniowych i usług, a także rehabilitację terenów zieleni. Zapisy proponowanego planu przewidują m.in. dopuszczenie ruchu tramwajowego na ul. Bakalarskiej, Łopuszańskiej, Równoległej i Szybkiej, a także placówki oświatowe w rejonie ul. Krakowiaków i ul. Instalatorów. Ze szczegółowymi propozycjami dot. planu dla Rakowa i procedurą składania uwag można zapoznać się na stronie Biura Architektury i Planowania m.st. Warszawy. 

Mieszkańcy mogą składać uwagi do zaproponowanego planu do 10 stycznia 2022 r.

Bardzo zachęcamy wszystkich mieszkańców tego terenu do włączenia się w proces konsultacji!

Przewiń do góry