Ulica Potrzebna główną drogą dojazdu do Stacji Muzeum?

Muzeum Kolejnictwa działające dotychczas na ul. Towarowej, w ciągu dwóch lat ma zostać przeniesione do nowej siedziby na Odolanach tuż przy granicy z Włochami i tzw. Ogrodami Kosmosu. Bliskość inwestycji wywołuje duże zainteresowanie mieszkańców naszej dzielnicy, ale rodzi też pewne obawy. Dlatego tematem zajęli się włochowscy radni z Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska. 

Na posiedzenie komisji odbywające się 21 czerwca w Urzędzie Dzielnicy Włochy zaproszono m.in. przedstawicieli PKP S.A., Urzędu Marszałkowskiego i Stowarzyszenia Architektów Polskich. Tematem spotkania były szczegółowe plany dotyczące budowy muzeum i kwestia dojazdu do placówki od ulicy Potrzebnej.

stacja_muzeum2_500.jpg

Multimedialne muzeum kolejnictwa
Nowa placówka nazwana Stacją Muzeum zajmie teren ponad 20 hektarów wzdłuż ulicy Potrzebnej (na odcinku należącym do dzielnicy Wola). Duża przestrzeń w połączeniu z zielonymi terenami pozwoli na stworzenie zupełnie nowych warunków dla ekspozycji kolejowych zbiorów muzealnych, ale też umożliwi odwiedzającym wypoczywanie na świeżym powietrzu i korzystanie z dodatkowych atrakcji rekreacyjnych. W kompleksie Stacji Muzeum mają się znaleźć: budynek główny muzeum, w którym eksponowane będą wystawy stałe i czasowe, sale edukacyjne i szkoleniowe, a także kino. Placówka postawi na nowoczesność i innowacyjność, stąd w planach wykorzystanie w prezentacji zbiorów muzeum symulatorów, gier i aplikacji multimedialnych oraz techniki 3D. Szacowana wartość projektu wynosi około 180 mln zł.

Konkurs architektoniczny
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla Stacji Muzeum został ogłoszony przez PKP S.A. i Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) pod koniec 2015 roku. Wyniki konkursu zostaną podane 12 lipca. Z kolei 15 lipca w siedzibie SARP na ul. Foksal zostanie otwarta tzw. wystawa pokonkursowa, której będzie towarzyszyć otwarta dyskusja o wybranej koncepcji.

Harmonogram budowy
Finalizacja negocjacji z wyłonionym w konkursie wykonawcą zaplanowana jest na sierpień 2016 r. – następnie wykonawca będzie miał ok. 11 miesięcy na realizację prac projektowych. Prawdopodobnie w sierpniu 2017 r. zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a zakończenie budowy planowane jest na 2018 rok.

stacja_muzeum_500.jpg

Obawy mieszkańców Włoch
Z tzw. analizy dostępności komunikacyjnej dla Stacji Muzeum (przygotowanej dla PKP S.A. przez firmę TransEko), wynika, że ulica Potrzebna ma być główną drogą dojazdową do placówki w tzw. I fazie inwestycji. Wynika to w dużej mierze z fatalnego stanu nawierzchni i otoczenia ulicy Gniewkowskiej. Ulica Potrzebna byłaby zatem wykorzystywana przez dojeżdżających samochodami osobowymi, autokarami, jak też transportem zbiorowym i dostawczo-ciężarowym. Rodzi to niestety uzasadnione obawy mieszkańców związane z potencjalnym zwiększeniem ruchu i hałasu w tym rejonie. Mieszkańcy, a także część radnych biorących udział w komisji 21 czerwca, zaznaczyli, że konieczne jest pilne wytypowanie innych, alternatywnych dla ul. Potrzebnej dróg dojazdowych do muzeum.

Przebudowa ulicy Potrzebnej
Z rekomendacji zawartych we wspomnianej już analizie dostępności komunikacyjnej Stacji Muzeum, wynika że ulica Potrzebna na odcinku od torów w stronę Szczęśliwic ma zostać gruntownie przebudowana (zmiana nawierzchni, budowa obustronnych chodników, instalacja oświetlenia, budowa trasy rowerowej). Z kolei na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Wałowickiej mają zostać poszerzone chodniki, wyznaczone drogi dla rowerów, a także pojawić się elementy małej architektury (ławki, stojaki etc.) – rozwiązanie to wymaga zajęcia części szerokiego pasa zieleni bez zmian w szerokości jezdni z uwzględnieniem ochrony istniejących drzew. Dopiero w tzw. fazie II ma zostać zorganizowany alternatywny dla ul. Potrzebnej dojazd do placówki. Może to nastąpić przy okazji zmiany funkcji terenów położonych na północ od Stacji Muzeum i wytworzenia układu ulic połączonego z ulicą Połczyńską. Problemem pozostaje brak doprecyzowania kiedy dokładnie faza II miałaby zostać wcielona w życie.
Uczestnicy komisji wspólnie stwierdzili, że obawy mieszkańców będą musiały zostać poruszone także na spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich i Urzędu Miasta, których zabrakło na spotkaniu 21 czerwca – to bowiem te instytucje będą podejmować kluczowe decyzje w zakresie przebudowy i funkcji ulicy Potrzebnej.

Rozwiązaniem ulica Parowcowa?
Podczas posiedzenia komisji 21 czerwca ze strony mieszkańców padła propozycja rozważenia połączenia ulicy Parowcowej z ul. Gniewkowską. Dzięki temu dojazd do Stacji Muzeum mógłby zostać poprowadzony z pominięciem rejonu ulicy Potrzebnej. Przedstawiciele PKP S.A. zaznaczyli, że rozwiązanie to wymaga dokładnego sprawdzenia stanu własności gruntów przebiegających pod takim potencjalnym łącznikiem.


Kładka do Ogrodów Kosmosu
Tereny Ogrodów Kosmosu i przyszłej Stacji Muzeum oddzielone są obecnie radomską towarową linią kolejową nr 447 przebiegającą w wykopie. Połączyć te obszary może specjalna kładka pieszo-rowerowa. Szczegóły takiego połączenia zaprezentowane zostaną w ostatecznej koncepcji architektonicznej muzeum.

Stacja Muzeum szansą na rewitalizację terenów kolejowych
Stacja Muzeum ma szansę stać się jedną z ciekawszych placówek edukacyjno-historycznych w Warszawie. Ale dla PKP S.A. ma ona także strategiczne znaczenie biznesowe. Muzeum ma stać się „bramą” do rozpoczęcia rewitalizacji terenów kolejowych na Odolanach. PKP liczy, że dzięki inwestycji, okoliczne tereny zyskają na atrakcyjności i przyciągną kolejnych inwestorów. Co ważne, PKP planuje docelowo w tym rejonie budowę osiedli mieszkaniowych na ogromną skalę. Tym ważniejsze wydaje się odpowiednio wczesne zadbanie o odpowiednie rozwiązania komunikacyjne dla tej okolicy.

Przewiń do góry