Wymieniasz piec węglowy? Możesz otrzymać dofinansowanie do rachunków za gaz

Warszawiacy, którzy zdecydowali się na zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny i likwidację kotła na paliwo stałe, mogą liczyć na „Zielone wsparcie”. W stołecznych ośrodkach pomocy społecznej przyjmowane są wnioski o zasiłki celowe na pokrycie zwiększonych kosztów ciepła.

– Trwała zmiana systemu ogrzewania może wiązać się również ze zwiększeniem kosztów. Przygotowany przez nas program ma wspierać finansowo mieszkańców, którzy dokonali zmiany sposobu ogrzewania i wybrali jedną z jego bardziej ekologicznych form. Mamy nadzieję, że „Zielone wsparcie” zachęci kolejnych mieszkańców do podjęcia takiej decyzji – mówił Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent m.st. Warszawy, zapowiadając uruchomienie programu.

Wysokość zasiłku celowego na pokrycie zwiększonych kosztów ogrzewania – które związane jest z trwałą zmianą systemu dostarczania ciepła i likwidacją pieca na paliwo stałe – zależeć będzie przede wszystkim od rzeczywistej różnicy w kosztach ciepła, powierzchni nieruchomości oraz liczby osób które ją zamieszkują i ich dochodów. Pomoc udzielana przez warszawski ratusz może pokryć od 50 do nawet 100% wzrostu kosztów ogrzewania.

Warto przypomnieć, że wsparcie udzielane jest mieszkańcom, którzy:

  • zamieszkują w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie m.st. Warszawa, w którym nastąpiła trwała zmiana systemu ogrzewania;
  • dokonali w 2017 r. / dokonają w 2018 r. inwestycji z wykorzystaniem dotacji na modernizację  kotłowni lub samodzielnie dokonali/zamierzają dokonać trwałej zmiany systemu ogrzewania poprzez likwidację dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na jeden z poniżej wskazanych systemów:
  1. zainstalowanie nowego źródła ciepła w postaci  kotła opalanego paliwem gazowym,
  2. wykonanie indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  3. wykorzystywanie ogrzewania zasilanego energią elektryczną – pod warunkiem, że brak jest możliwości podłączenia budynku/lokalu mieszkalnego do sieci gazowej/ciepłowniczej lub jest to budynek będący w posiadaniu Miasta lub Skarbu Państwa, znajdujący się na gruncie, co do którego zgłoszony został wniosek o ustanowienie prawa własności czasowej w trybie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, a budynek nie został przekazany.

Co istotne, ze wsparcia będą mogły skorzystać również warszawiacy, których dochody dotychczas nie predysponowały ich do pobierania świadczeń z pomocy społecznej.

– Chcemy objąć wsparciem rodziny, które ze względu na swoje dochody znajdują się poza systemem pomocy społecznej, ale ponoszenie zwiększonych kosztów grzewczych może prowadzić do ich zubożenia – złożyliśmy jednocześnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych. Podczas przyznawania pomocy uwzględniana będzie w szczególności sytuacja osób niepełnosprawnych, rodzin, których członkiem jest osoba niepełnosprawna oraz rodzin wielodzietnych – mówił przed uruchomieniem programu Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Po złożeniu wniosku o pomoc w ramach programu osłonowego „Zielone wsparcie” stołeczni urzędnicy przeprowadzą wywiad środowiskowy i wydadzą decyzję na mocy której przyznane zostanie wsparcie. Maksymalny okres pomocy to 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do końca trwania pilotażu, tj. do 31 grudnia 2018 roku.

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania „Zielonego wsparcia” dostępne są tutaj (Zarządzenie nr 1918/2017 Prezydent m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r.).

Ekodotacje na wymianę pieców węglowych

Niska emisja z gospodarstw indywidualnych jest jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Przeciwdziałając temu zjawisku uchwalane są  uchwały antysmogowe dla kolejnych regionów. Kilka tygodni temu przepisy regulujące m.in. rodzaj i jakość paliw spalanych w domowych piecach weszły w życie również na Mazowszu. Zmiany, choć mniej radykalne od proponowanych przez m.st. Warszawę, zakładają stopniową likwidację kotłów opalanych paliwami stałymi. Stolica uruchomiła w ubiegłym roku program dofinansowania wymiany starych pieców na nowe zasilane gazem lub przyłączenia do warszawskiej sieci ciepłowniczej. Z dopłat mogą skorzystać zarówno indywidualni mieszkańcy, jak i wspólnoty mieszkaniowe czy przedsiębiorcy.

Do 31 marca 2018 r., warszawski ratusz prowadzi drugą edycję naboru wniosków o dofinansowanie modernizacji kotłowni połączonej z likwidacją kotłów lub pieców węgłowych. Warszawiacy mogą otrzymać dopłaty w wysokości od 7 000 do nawet 20 000 złotych. Udzielane wsparcie nie może jednak przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

W pierwszej edycji naboru (prowadzonej od grudnia 2016 r. do marca 2017 r.) wpłynęło 399 wniosków o przyznanie tzw. ekodotacji na modernizację kotłowni, a łącznie na dofinansowanie przeznaczonych zostało 3,23 mln zł.

źródło: www.um.warszawa.pl

Przewiń do góry