Zdobądź dotację na remont kamienicy!

Ruszył kolejny nabór wniosków o dotacje m.st. Warszawy na prace przy budynkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków lub rejestru zabytków. Wnioski można składać do 2 listopada 2020 r.

Na jakie prace można pozyskać dotację?

Dotacja może obejmować nakłady na:
1) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
2) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
3) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie
niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
4) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite
odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
5) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50%
oryginalnej substancji tej przynależności;
6) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi
i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
7) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają
oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
8) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
9) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
10) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego
układu parku lub ogrodu;
11) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót
przy zabytkach, o których mowa w pkt 2 – 10;
12) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Stołecznego Konserwatora Zabytków. 

Przewiń do góry