Facebook Youtube

Protest radnego Christiana Młynarka

W związku z artykułem Jolanty Piecuch pt. „Przeciwnik kontroli przewodniczącym komisji rewizyjnej” (19 lutego 2012), radny Christian Młynarek nadesłał wniosek o zamieszczenie jego sprostowania.

Publikujemy je, publikujemy także wyjaśnienie w tej sprawie autorki artykułu. Po wyjaśnieniach dodano uzupełniająco fragmenty sesji z dnia 16 lutego 2012 dotyczące wyboru przewodniczącego komisji.

Treść otrzymanego „sprostowania”: W artykule „Przeciwnik kontroli przewodniczącym komisji rewizyjnej” znalazła się nieprawdziwa informacja, jakobym był „przeciwnikiem kontroli Zarządu Dzielnicy w zakresie Wydziału Architektury i Budownictwa”. Oświadczam, iż dwukrotnie głosowałem za przyjęciem planu kontroli, który obejmował opisywane zagadnienia (najpierw na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 9.02.2011, a następnie na Sesji Rady Dzielnicy w dniu 11.02.2011). Głosowałem natomiast przeciwko uchwale przygotowanej przez radną J. Piecuch, ponieważ była w mojej ocenie merytorycznie niezasadna. Uchwała ta została dwukrotnie odrzucona (9.12.2011 i 16.02.2012). Pragnę uprzejmie poinformować, że Statut Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, w oparciu o który zmuszona jest działać komisja rewizyjna, nie pozwala bowiem na kontrolę decyzji wydawanych przez Prezydenta m. st. Warszawy oraz decyzji podlegających kontroli administracyjno-sądowej, o czym radni zostali poinformowani pismem podpisanym przez pana Jarosława Jóźwiaka Zastępcę Dyrektora Gabinetu Prezydenta oraz opinią radcy prawnego znajdującą się w teczce komisji. Z poważaniem, Christian Młynarek

Wyjaśnienie radnej Jolanty Piecuch:
Jak wskazał radny Christian Młynarek, pozytywne jego głosowania dotyczyły jedynie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2011.
Po przyjęciu tego planu prawomocną uchwałą Rady Dzielnicy, Zespół Kontrolny wyznaczony do przeprowadzenia kontroli, w październiku 2011 powiadomił Zarząd Dzielnicy o rozpoczęciu kontroli i zwrócił się o przedstawienie materiałów kontrolnych, w tym pełnomocnictw, obowiązujących procedur, wykazu zakończonych kontroli, zestawienia prowadzonych rejestrów, itp. Do dnia 17 października 2011 Zespół Kontrolny nie dostał materiałów, więc złożył Komisji Rewizyjnej Raport z czynności kontrolnych, w którym wniósł o podjęcie przez Komisję stosownych działań. Dopiero na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 9 grudnia 2011 r. członkowie Zespołu Kontrolnego mogli przedstawić i przedstawili projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w tej sprawie, w którym zaproponowali wezwanie Zarzadu przez Radę Dzielnicy do usunięcia zaniechania polegającego na odmowie udostępnienia dokumentów żądanych przez Zespół Kontrolny. Radny Christian Młynarek, jak w swoim oświadczeniu przyznaje, głosował przeciwko podjęciu takiej uchwały. Było to jedyne głosowanie w tej sprawie. Podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie, radny jedynie oznajmił, że zgodnie z art.84 prawa budowlanego kontrolę nad administracją architektoniczno budowlaną sprawuje główny i wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, co trudno uznać za argument za odrzuceniem proponowanej uchwały. Dlatego podczas wyboru nowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na sesji Rady Dzielnicy Włochy w dniu 16 lutego 2012r. radna zapytała kandydata o jednoznaczne jego stanowisko w tej kwestii, co jej zdaniem jest istotne dla oceny kandydata na tę funkcję. Pan radny nie zechciał udzielić odpowiedzi, co utwierdza w przekonaniu, że zgodnie z głosowaniem imiennym w dniu 9 grudnia 2011, jest przeciwny takiej kontroli. Nie wpłynęlo to zresztą negatywnie na wynik głosowania, 12 głosami dzielnicowych radnych, radny Christian Młynarek został wybrany na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Istotną informacją w tej sprawie jest to, że Komisja w żadnym z dokumentów nie zapowiadała kontroli prawidłowości wydanych decyzji, tylko kontrolę prawidłowości wydawania tych decyzji, czego nie wykluczył Z-ca Dyrektora Gabinetu Prezydenta w przywoływanym przez radnego Ch.Młynarka piśmie.

Mieszkańców zainteresowanych szczegółami zachęcam do zapoznania się z przebiegiem posiedzenia komisji w dniu 9 grudnia 2011r w tej sprawie, a także z fragmentami sesji z 16 lutego 2012r dotyczącymi wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej.

Przewiń do góry