Spotkanie z Burmistrzem Włoch 15 listopada 2007 r.

W dniu 15 listopada 2007 roku w Szkole Podstawowej przy ul. Cietrzewia ok. 60 mieszkańców Włoch wzięło udział w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy spotkaniu z Burmistrzem Włoch Michałem Wąsowiczem.

Celem spotkania było podsumowanie działań Burmistrza (zadeklarowanych w wyniku poprzedniej debaty w dniu 30 marca 2007 roku) dotyczących: ładu przestrzennego Miasta Ogrodu Włochy, lotniska, kina Olsztyn, kompleksu rekreacyjnego na terenie Fort Włochy, Programu dbałości o Miasto Ogród Włochy. Zapoznaj się z naszą relacją.

Zgodnie z Deklaracją z 30 marca 2007 roku Burmistrz w 2007 roku zamierzał:

1. Wesprzeć organizację debaty na temat  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ładu urbanistycznego we Włochach (jesień 2007r.), z udziałem mieszkańców i przedstawicieli władz i biur Miasta Stołecznego Warszawy, w których kompetencjach są decyzje i działania dotyczące tego problemu. Zarząd Dzielnicy dołoży wszelkich starań, aby zapewnić w tym celu właściwą reprezentację Urzędników Ratusza.
2. Podjąć inicjatywę zmierzającą do zmiany ustawy kierunku objęcia PPL obowiązkiem płacenia podatku od nieruchomości (obecnie PPL jest ustawowo zwolnione od płacenia podatku od nieruchomości);
3. Rozpocząć realizację zadań dot. modernizacji i rozbudowy dawnego kina Olsztyn przy ul. Ks. Chrościckiego  (ogłoszenie przetargu – maj 2007, rozpoczęcie prac wykonawczych  – jesień 2007r)
4. Udostępnić do konsultacji mieszkańców koncepcję kompleksu planowanego na terenie Fortu Włochy (lub w innej lokalizacji Starych Włoch) wraz z harmonogramem jego realizacji.
5. Przyjąć wspólnie z organizacjami pozarządowymi dzielnicowy program dbałości o wygląd i wizerunek Włoch.


Realizacja punktów 1 i 5 Deklaracji wymagały współdziałania ze strony naszego Stowarzyszenia.

Punkt 1. Organizacja spotkania na temat planów miejscowych.
Ze względu na brak kompetencji dzielnicy w uchwalaniu planów miejscowych, Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy samodzielnie zorganizowało debatę o planach i zaprosiło na nią Burmistrza. Stowarzyszenie podjęło wiele wysiłków, aby skutecznie zaprosić  urzędników ratusza i niezależnych ekspertów właściwych dla tego trudnego, a niesłychanie ważnego tematu. Nieobecna Prezydent Warszawy reprezentowana była przez Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego pana Marka Mikosa. Celem debaty było uświadomienie urzędnikom, a szczególnie Prezydent Warszawy, jak ważne jest dla mieszkańców Włoch zachowanie historycznego charakteru miasta ogrodu i jak wielkie szkody wyrządził już w przestrzeni urbanistycznej Miasta Ogrodu Włochy brak planów i nieodpowiedzialne decyzje urzędnicze zezwalające na wielkogabarytową zabudowę wśród domów jednorodzinnych. Przygotowane przez Stowarzyszenie prezentacje zasilały także mieszkańców w wiedzę o ich prawach i obowiązkach dbania o ład przestrzenny, oraz o odpowiedzialności i narzędziach kształtowania przez nich charakteru osiedla.  Konferencja miała charakter debaty eksperckiej (bez dyskusji z sali). Pełna relacja z tej konferencji „Jak zachować Miasto Ogród Włochy” (wraz z prezentacjami) opublikowana była na stronie zaraz po jej zakończeniu.
To było niesłychanie ważne wydarzenie. W międzyczasie bowiem zostały wyłożone do wglądu publicznego plany miejscowe tzw. Mikołajska i Stawy, o które mieszkańcy zabiegali od 2000 roku. Był to więc czas zgłaszania uwag do wyłożonych projektów planów. Na konferencji mieszkańcy zostali powiadomieni przez stowarzyszenie o niezgodnościach tych planów ze składanymi wnioskami i o możliwościach złożenia uwag. Eksperci odpowiadali na pytania dotyczące podstaw sporządzenia takich projektów (vide także publikację w miesięczniku Urbanista). Przed konferencją Stowarzyszenie wydało specjalną Kulę Włochowską (do wglądu na stronie). Moderatorem debaty był red. Michał Kozak, który specjalizuje się w dziedzinie planowania przestrzennego.

Punkt 5: Program dbałości o wygląd i wizerunek Włoch.
Po spotkaniu 30 marca 2007 r. Stowarzyszenie oczekiwało od Burmistrza propozycji spotkania wszystkich organizacji pozarządowych z obszaru dzielnicy, aby wspólnie stworzyć Program dbałości o wygląd  i wizerunek Włoch. Ponieważ do połowy października nie padła ze strony burmistrza żadna propozycja współpracy, w dniu 29 października 2007 r. Stowarzyszenie zwróciło się do Burmistrza z wnioskami o objęcie w projekcie programu:

  • Przejęcia w 2008 roku w ciężar budżetu Dzielnicy Włochy kosztów odbioru od mieszkańców selektywnej zbiórki materiałów wtórnych i/lub
  • Wskazania na terenie Miasta Ogrodu Włochy 4-ch lokalizacji (2 dla Nowych i 2 dla Starych Włoch) publicznych pojemników na selektywną zbiórkę odpadów wtórnych;
  • Przejrzystych reguł i zasad korzystania przez mieszkańców z udostępnianych im pojemników na odpady wielkogabarytowe;
  • Innych form pomocy samorządu w utrzymaniu czystości Miasta Ogrodu Włochy (wywóz liści, trawy itp.)
  • Zakresu przedmiotowego,  podmiotowego oraz kosztowego, a także terminu rozpoczęcia akcji promocyjno-edukacyjnej na rzecz dbałości o wspólne dobro  i ochronę środowiska;
  • Wskazania przewidzianych na 2008 rok środków budżetowych oraz harmonogramu planowanych nasadzeń zieleni;
  • Uwzględnienia wybranych przez Zarząd Dzielnicy w Studium wykonalności terenów zielonych oraz wskazania dodatkowych nieruchomości gminnych na terenie M-O Włochy przeznaczonych do realizacji zieleni urządzonej (zgodnie z prowadzoną od czerwca do sierpnia korespondencją);
  • Koncepcji wymiany form oświetlenia ulicznego M-O Włochy, elementów kosztowych tego projektu i możliwego harmonogramu realizacji;

Przebieg debaty 15 listopada 2017 r.

Debata podsumowująca działania i zamierzenia Burmistrza w 2007 roku odbyła się w dniu 15 listopada 2007 roku w Szkole Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22a. Udział w debacie wzięło ok. 60 mieszkańców Włoch.

Burmistrz Michał Wąsowicz dokonał prezentacji :

1.realizacji zadań dot. modernizacji i rozbudowy dawnego kina Olsztyn przy ul. Ks. Chrościckiego.

• modernizację wykona  konsorcjum firm: Tiwwal Sp. z o.o. i Holma Sp. z o.o.
• początek prac – październik 2007r.
• planowane zakończenie – grudzień 2008r.
• Koszt 3 mln. 700 tys. zł.
• obiekt będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

2.Koncepcji kompleksu planowanego na terenie Fortu Włochy obejmującym obszar – 9,5 ha

W 2005r wykonano studium urbanistyczne zagospodarowania obszaru
I etap prac w 2006r. obejmował teren pod boisko, pielęgnację zieleni, wytyczenie terenu pod ścieżkę rekreacyjne. (od ul. Ryżowej po skarpie do dziedzińca )
W 2007r. nastąpiło wytyczenie i wybudowanie parkingu dla 40 pojazdów
Według wstępnej koncepcji, od ul. Ryżowej będzie przedszkole, hala
i pływalnia, oraz zespół towarzyszący (siłownia, sauna, restauracja), Przewidywany okres realizacji inwestycji 2008 – 2011.
Na pozostałej części Fortu  brak jest możliwości stawiania obiektów kubaturowych,  więc przewiduje się tam boisko.

3.Działań z zakresu ochrony środowiska wspierających programy Urzędu m.st. Warszawy (trwających obecnie):

a.„Oddaj stary samochód do recyklingu” – możliwość bezpłatnego wycofania pojazdu z eksploatacji w jednym z punktów na terenie miasta – informacje – Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy
b. „Elektrośmieci” – możliwość bezpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego w specjalnym punkcie zbierania na ul. Podborskiej w soboty w godz. 10-16.

4. Lotnisko Okęcie. Burmistrz wyjaśniał mieszkańcom, że dotychczasowe jego starania o inicjatywę ustawodawczą Miasta Stołecznego Warszawy nie powiodły się, ale będzie podejmował działania sprawdzające wszelkie możliwości złożenia takiej inicjatywy. Spotkanie zbiegło się w czasie z artykułem w Gazecie Wyborczej o wniosku złożonym do Prezydent Warszawy o zgodę na zmianę przebiegu obwodnicy tak, aby jej przesunięcie pozwoliło na budowę nowego pasa startowego na lotnisku Okęcie. Wzbudziło to ogromne oburzenie mieszkańców. Burmistrz zadeklarował, że będzie bronił obszaru Włoch przed dalszą uciążliwością lotniska i niezwłocznie zwróci się do Pani Prezydent o udzielenie odmowy na wniosek o przesunięcie trasy.

Na zakończenie mieszkańcy pytali o dalsze losy planów miejscowych. Pytali, jak Burmistrz może pomóc w obronie naruszanych praw własności poszczególnych mieszkańców zapisami projektu planu i jak broni Włoch przed wydawaniem w Delegaturze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego kolejnych decyzji dopuszczających zabudowę wielorodzinną wśród domów jednorodzinnych. Było wiele pytań o sprawy bieżące. Przybyli mieszkańcy uznali potrzebę częstszych spotkań, ale przede wszystkim większej skuteczności działania ze strony Urzędu Dzielnicy.

Przewiń do góry