Nowe studium dla Warszawy. Etap składania wniosków

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym dot. nowego studium dla Warszawy.

Spotkanie odbyło się 8 listopada w Urzędzie Dzielnicy Włochy i wzięli w nim udział przedstawiciele Biura Architektury i Planowania m.st. Warszawy, którzy udzielali porad mieszkańcom.

Czym jest studium?

Prace nad nowym studium zostały zainaugurowane w maju 2018 roku. To strategiczny dokument określający politykę przestrzenną dla wszystkich stołecznych dzielnic. W studium jest narysowane i napisane jak miasto powinno się rozwijać przez kolejne dekady. Zawiera wytyczne dla zabudowy, terenów zielonych, układu komunikacji, ochrony zabytków i kształtowania ładu przestrzennego. Ze studium muszą być zgodne zapisy planów miejscowych. Przygotowuje je prezydent m.st. Warszawy przy pomocy urzędu miasta, a w szczególności Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Inne biura – jak np. ochrony środowiska czy konserwatora zabytków również biorą udział w tym procesie. Po drodze studium uzgadniają lub opiniują m.in. Wojewoda czy Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Na koniec studium przyjmowane jest przez Radę Warszawy.

Składanie wniosków

Do 9 stycznia trwają konsultacje dot. nowego studium i każdy mieszkaniec może złożyć swoje wnioski do tego dokumentu. We wniosku można wskazać np. tereny, na których powinna się znaleźć zieleń urządzona, zaopiniować przebieg trasy komunikacyjnej czy wskazać potrzeby dot. nowych szkół i przedszkoli na danym terenie.

Więcej informacji o pracach dot. nowego studium: http://architektura.um.warszawa.pl/content/jaka-przestrzeń-dla-warszawy-etap-wniosków-do-studium

Przewiń do góry